" ενεργή συμπολιτεία " Ελευσίνας - Μαγούλας : Ελευσίνα όπως Αμφίπολη;

" ενεργή συμπολιτεία " Ελευσίνας - Μαγούλας : Ελευσίνα όπως Αμφίπολη;: φωτογραφίες  :   Henri Cartier-Bresson Η ανασκαφή του τάφου της Αμφίπολης και η ανάδειξη του υπέροχου ψηφιδωτού με την αρπαγή τ...

my instagram !

Instagram

Δημόσια Διοίκηση


1 Ποιά όργανα ασκούν τη νομοθετική και ποια την εκτελεστική λειτουργία ;
1.1 α. Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας και με ποιές διαδικασίες


Τα βασικά όργανα του κράτους στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης είναι: το εκλογικό σώμα, η Βουλή και οι Βουλευτές, η κυβέρνηση και οι υπουργοί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα Δικαστήρια και οι Δικαστές. Τη νομοθετική εξουσία την ασκεί η Βουλή και οι Βουλευτές καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Αναλυτικότερα, η Βουλή ψηφίζει κάθε λογής νόμους στους οποίους περιλαμβάνονται και όσοι αφορούν στην κύρωση διεθνών συνθηκών ή την παροχή αμνηστίας όπως:
Τον προϋπολογισμό, απολογισμό, γενικό ισολογισμό του κράτους.
Αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης πολιορκίας.
Απόφαση για την προκήρυξη δημοψηφίσματος.
Ψήφιση των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Αναθεώρηση του Συντάγματος.
Ψήφιση του Κανονισμού της Βουλής.
Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Άσκηση ποινικής διώξεως κατά υπουργών και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Διαπίστωση αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
Παροχή αδείας για την ποινική δίωξη βουλευτή.
Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου στην οποία συμπεριλαμβάνονται η ψήφος εμπιστοσύνης ή η έκφραση δυσπιστίας στην Κυβέρνηση.
Η Βουλή ως κυρίαρχο όργανο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που μόνη κατέχει τη νομοθετική εξουσία, ανανεώνεται με την προσφυγή στο εκλογικό σώμα σε χρόνο που ορίζεται από το σύνταγμα. Το σύνταγμα είναι ο ρυθμιστικός νόμος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη Βουλή. Εσωτερική οργάνωση, λειτουργία κλπ χωρίς την παρέμβαση άλλης εξουσίας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχηματίζονται επιτροπές, οι οποίες αναλαμβάνουν την προετοιμασία καθώς και την επεξεργασία νομοθετημάτων. Για τον λόγο αυτό ορίζονται οι διαρκείς επιτροπές ανάλογα με τα θέματα αλλά και τα υπουργεία που αφορούν.
Ο βουλευτής αντιπροσωπεύει τη λαϊκή βούληση και θα πρέπει να δρα και να ψηφίζει κατά συνείδηση. Ο νομοθέτης προβλέπει την οργάνωση των βουλευτών σε ομάδες ( κόμματα ), οι οποίες λειτουργούν στις διαδικασίες της βουλής ως σώμα. Έτσι, εξασφαλίζεται μια οργανωμένη και συντεταγμένη δράση των βουλευτών.
Οι συνεδριάσεις της βουλής είναι κατά βάση δημόσιες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, για λόγους εθνικού συμφέροντος, μπορούν, αν το ζητήσει η κυβέρνηση, να είναι μυστικές. Κατά τα άλλα οι πολίτες έχουν την δυνατότητα είτε μέσω τηλεοράσεως είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις. Οι αποφάσεις βασικά λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Ως όργανο του κράτους η Βουλή υπερέχει της κυβέρνησης, αφού για να συσταθεί και να λειτουργήσει θα πρέπει να έχει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Επίσης, μέσω προτάσεως δυσπιστίας, η Βουλή μπορεί να καταργήσει την κυβέρνηση ή να πάψει μερικούς υπουργούς. Η πρόταση δυσπιστίας αποτελεί το μοναδικό μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου με κύρωση. Εξάλλου, η Βουλή δύναται να συστήσει εξεταστικές επιτροπές με απόφαση της ολομέλειας, με σκοπό τη διερεύνηση θεμάτων γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και είναι κατά το Σύνταγμα ρυθμιστής του πολιτεύματος δηλαδή είναι υπεράνω κομμάτων και της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής και παρεμβάλλεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και στη Βουλή. Πέρα από ρυθμιστικές αρμοδιότητες και κάποιες εκτελεστικές και δικαστικές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί και νομοθετική εξουσία. Για παράδειγμα:
Έκδοση και δημοσίευση των ψηφισμένων από την Βουλή νόμων.
Έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
Έκδοση διαταγμάτων γενικής και ειδικής εξουσιοδότησης.

Σε ότι αφορά στις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτές θα πρέπει να είναι σύννομες προσυπογράφοντας νόμους και διατάγματα. Μ ‘αυτά τα προεδρικά διατάγματα ο Πρόεδρος παράγει δίκαιο για το καλό του έθνους με συνυπογραφή των αρμοδίων υπουργών. Εξάλλου, μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου, μπορεί να εκδόσει έκτακτες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44, παρ.1).

Την εκτελεστική εξουσία την ασκεί η Κυβέρνηση, οι υπουργοί καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση είναι ένα άμεσο ενιαίο συλλογικό όργανο, που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Είναι αρμόδια για την χάραξη της γενικής πολιτικής της χώρας και είναι βασικός φορέας και επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας και κατ ουσία το σημαντικότερο όργανο του σύγχρονου κοινοβουλευτικού κράτους, αντλώντας με την εκλογή της την εξουσία από τον λαό.

1.2 β. Στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης και με ποιες διαδικασίες;


Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα όργανα που ασκούν τη νομοθετική λειτουργία είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μοιράζεται την νομοθετική λειτουργία με το Συμβούλιο των Υπουργών ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας δηλαδή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες υποβάλλοντας προτάσεις στο Συμβούλιο για περεταίρω ανάπτυξη του κοινοτικού Δικαίου. Στην πράξη ο ρόλος της είναι αρκετά δευτερεύον και οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται από τα άλλα δύο όργανα.
Όλες οι νομοθετικές πράξεις ακολουθούν την κανονική νομοθετική διαδικασία, όπου το Κοινοβούλιο ουσιαστικά συναποφασίζει με το Συμβούλιο. Αντίθετα, σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμόζονται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Σε πολλά θέματα εξάλλου, το Κοινοβούλιο εκφράζει μόνο συμβουλευτική γνώμη κατά την διάρκεια της διαβούλευσης. Την απόφαση σε θέματα χάραξης πολιτικής (γεωργική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική κλπ) τη λαμβάνει το Συμβούλιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η έκφραση γνώμης του Κοινοβουλίου είναι υποχρεωτική.


Οι διαδικασίες με τις οποίες παίρνονται οι αποφάσεις για τις νομοθετικές πράξεις είναι η διαδικασία της διαβούλευσης, της συναπόφασης, της συνεργασίας, της σύμφωνης γνώμης και της νομοθετικής παραγωγής χωρίς την συμμετοχή του κοινοβουλίου.

Την εκτελεστική εξουσία την ασκούν το Συμβούλιο των Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ελάσσονα Όργανα.

Το Συμβούλιο των Υπουργών μεταξύ άλλων έχει την δυνατότητα να ασκεί τη δημοσιονομική εξουσία. Ακόμη έχει αρμοδιότητες στους τομείς Εξωτερικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής συντονίζει δε και παρακολουθεί την Οικονομική Πολιτική των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και ελέγχει την εκτέλεσή του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδιαίτερη συμμετοχή στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπου ελέγχει την εισροή των πόρων από τα κράτη που συμμετέχουν, όπως επίσης έχει σημαντική συμβολή στη συγκρότηση και διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Στον τομέα της τήρησης του ανταγωνισμού κατέχει διοικητικές εξουσίες, αφού χορηγεί άδειες ή απορρίπτει αιτήσεις για ίδρυση επιχειρήσεων, εξετάζοντας πάντα τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης έχει την δυνατότητα μετά από εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο να συνάψει συμφωνίες με τρίτους (οργανισμούς ή χώρες), όπως και να συμβάλλει στην προσχώρηση νέων κρατών.

Τα Ελάσσονα Όργανα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποτελούν θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικευμένους οργανισμούς που εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας. Πρόκειται για αναγκαίους μηχανισμούς άσκησης πολιτικής, μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι στόχοι που αναφέρονται στις συμβάσεις που διέπουν την λειτουργία της Ένωσης.


2 Ποιός ο ρόλος και η θέση των οργάνων αυτών σε κάθε έννομη τάξη και ποιά η νομιμοποίησή τους;

2.1 Ελληνική πραγματικότητα


Όπως είδαμε και στην προηγούμενη ερώτηση ένα από τα βασικά όργανα του κράτους είναι το εκλογικό σώμα. Το εκλογικό σώμα είναι το ανώτατο όργανο της πολιτείας και έχει κύρια αρμοδιότητα την εκλογή του κοινοβουλίου, την εκλογή των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συμμετοχή σε δημοψηφίσματα.

Η Βουλή είναι ένα άμεσο συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο που ασκεί νομοθετική εξουσία. Βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού συστήματος εκφράζει την λαϊκή κυριαρχία και δρα εν ονόματι του εκλογικού σώματος. Οι αρμοδιότητες της Βουλής είναι νομοθετικές και δικαστικές. Οι κύριες αρμοδιότητες της Βουλής είναι βασικά δύο. Αφενός να ψηφίζει τους νόμους και τον προϋπολογισμό του κράτους και αφετέρου να ελέγχει την κυβέρνηση.

Η Κυβέρνηση είναι το σημαντικότερο όργανο άσκησης εκτελεστικής εξουσίας και απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό ο οποίος διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης. Συνεπώς και η ανάδειξη του πρωθυπουργού καθίσταται νομικά και πολιτικά κρίσιμη, διότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην δομή του κοινοβουλευτικού συστήματος. Επιλέγει υπουργούς και φέρει την πολιτική ευθύνη για όλη την κυβερνητική πολιτική. Οι υπουργοί έχουν ως βασικό ρόλο να εκτελέσουν την κυβερνητική πολιτική και να φροντίσουν για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Οι υπουργοί έχουν, κοινοβουλευτική, αστική και ποινική ευθύνη για τις πράξεις τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος. Στην έννοια του ρυθμιστικού του ρόλου περιλαμβάνονται μια σειρά από νομικά τυποποιημένες στο Σύνταγμα ή και άτυπες αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται στις λειτουργικές σχέσεις των άμεσων οργάνων του κράτους μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πέρα από ρυθμιστικές αρμοδιότητες έχει και κάποιες νομοθετικές όπως είδαμε στην προηγούμενη ερώτηση καθώς επίσης εκτελεστικές, συμβολικές και δικαστικές.

Τα διάφορα όργανα τα οποία αναλύσαμε νομιμοποιούνται μέσω του Συντάγματος.
Σύνταγμα είναι ο γραπτός ή και άγραφος νόμος, ο οποίος έχει αυξημένη ισχύ σε σχέση με όλους τους άλλους νόμους που ψηφίζονται από την Βουλή. Θεσπίζεται για να θέσει τους όρους λειτουργίας του κράτους και συχνά παίρνει πανηγυρικό χαρακτήρα και αποτελεί ένα καταστατικό κείμενο μέσα από το οποίο απορρέουν οι αρχές, οι αξίες και το πολιτιστικό επίπεδο ενός λαού. Συχνά, πέρα από τις βασικές αρχές περιέχει και κανόνες που ορίζουν τη λειτουργία μιας δημοκρατικής πολιτείας στην πραγματικότητα.
Ο θεμελιώδης αυτός νόμος δεν είναι εύκολο να τροποποιηθεί, αλλά απαιτεί ειδικές διαδικασίες σχετικές με την αναθεώρησή του. Βασική αντίληψη του συντάγματος μιάς χώρας αποτελεί η υποχρέωση της κρατικής εξουσίας να λειτουργεί με κανόνες δικαίου, οι οποίοι απορρέουν από το γράμμα και το πνεύμα του. Στο πλαίσιο αυτό ασκείται η κρατική εξουσία και ρυθμίζονται οι σχέσεις του κράτους με τους πολίτες της χώρας.

Οι θεμελιώδης αρχές του Συντάγματος είναι η Δημοκρατική αρχή σύμφωνα με την οποία όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό. Η αρχή της αντιπροσώπευσης στην οποία την εξουσία ασκούν αιρετά όργανα με περιορισμένη χρονικά θητεία. Θεσμική έκφραση της αρχής αυτής αποτελεί η Βουλή. Ο θεσμός του δημοψηφίσματος όπου είναι η διατύπωση της βούλησης του εκλογικού σώματος για συγκεκριμένο ζήτημα. Η κοινοβουλευτική αρχή όπου είναι ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η κυβέρνηση που διορίζει τον αρχηγό του Κράτους και ασκεί την εκτελεστική εξουσία εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής. Η αρχή της Προεδρευομένης Δημοκρατίας όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει περιορισμένες συνταγματικά οριοθετημένες αρμοδιότητες. Την γενική πολιτική ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας έχει η κυβέρνηση. Βασικές αρχές του συντάγματος είναι: η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, η αρχή του κράτους δικαίου καθώς και του κοινωνικού κράτους όπου χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση της κρατικής εξουσίας στις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, με σκοπό την καλύτερη συμβίωση των πολιτών.

2.2 Ευρωπαική Ένωση

Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε μία θεσμική ισορροπία εκπροσωπώντας τόσο τα ίδια τα κράτη μέλη όσο και τους λαού τους.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναγωγή των οργάνων αυτών στη βούληση των λαών ή/και των πολιτών των κρατών μελών εξασφαλίζουν και την νομιμοποίηση τους. Από τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εξασφαλιστεί ότι οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες από κάθε κράτος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνουν με την πάροδο του χρόνου και με την υιοθέτηση νέων συνθηκών που θα τροποποιούν τις προηγούμενες. Επίσης η λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων κρίνεται και από άποψη λειτουργικής (ή κατά αποτέλεσμα νομιμοποίηση τους). Δηλαδή η αποτελεσματικότητα, του κάθε οργάνου και η επίτευξη των στόχων καθορίζουν και τις επόμενες και μελλοντικές εκχωρούμενες αρμοδιότητες και κατ’ επέκταση την νομιμοποίηση τους. Π.χ. η συζήτηση που γίνεται στις μέρες μας για την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας δημοσιονομικής πολιτικής στην Ένωση.

3 Ποιο το περιεχόμενο και η σημασία της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών ;
3.1 α. Στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 26);


Σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Συντάγματος υπάρχει σαφής διάκριση των τριών λειτουργιών - εξουσιών. Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών σε τρία επίπεδα. Νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Αρχή που δέχεται τον λαό ως αποκλειστικό φορέα της κρατικής εξουσίας.
Η σημασία της αρχής της διάκρισης των εξουσιών έχει να κάνει με τα όρια της κρατικής εξουσίας έναντι των ατόμων που υπόκεινται σε αυτήν, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προστασία των ατομικών ελευθεριών και της ισότητας των ατόμων. Κάθε μια από τις λειτουργίες αυτές έχει ανατεθεί σε ξεχωριστή ομάδα οργάνων με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης εξουσίας και το κάθε ένα από αυτά τα όργανα να υπόκεινται σε περιορισμούς και έλεγχο μέσω των άλλων. Επιπλέον αν ένα και μοναδικό όργανο ή πρόσωπο επιφορτίζεται με το σύνολο της εξουσίας, είναι δηλαδή νομοθετικό, εκτελεστικό και δικαστικό ταυτόχρονα (π.χ. μονάρχης) τότε επέρχεται οργανική σύγχυση των εξουσιών.
Στην πράξη βέβαια η διάκριση των εξουσιών στην χώρα μας δεν είναι απόλυτη αλλά σχετική , αφού υπάρχει μια διασταυρούμενη αλληλεπίδραση των λειτουργιών. Αυτό από την μία έχει το πλεονέκτημα της ομαλότερης λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού αλλά από την άλλη αφήνει περιθώρια να εμφανίζονται καταστάσεις και συνθήκες κατάχρησης εξουσίας.

3.2 β. Ισχύει και σε ποιο βαθμό η αρχή αυτή στην ενωσιακή έννομη τάξη;


Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή παρατηρείται σε επίπεδο εθνικού κράτους όπως για παράδειγμα στο ελληνικό σύνταγμα. Τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο την αντιπροσώπευση διαφορετικών συμφερόντων, την επεξεργασία και την μεταξύ τους ισορροπία.
Αυτό το οποίο παρατηρούμε στην ενωσιακή έννομη τάξη είναι ότι το κοινοτικό δίκαιο είναι αυτόνομο τόσο από το εθνικό όσο και το Διεθνές. Υπάρχουν ξεχωριστά όργανα τα οποία έχουν την αρμοδιότητα να θέτουν κανόνες δικαίου και τα οποία είναι διαφορετικά από τα εθνικά όργανα κάθε κράτους.
Το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει έναντι των εθνικών κανόνων δικαίου. Παρόλα αυτά, προβλήματα δημιουργούνται από τη σχέση κοινοτικού δικαίου και εθνικού συντάγματος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών που αφορά το Εθνικό Σύνταγμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατοπίζεται στην διάκριση και στην αυτονομία του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με τα εθνικά καθώς και στον τρόπο συμμετοχής των εθνικών θεσμικών οργάνων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Αυτό ήταν άλλωστε και ένας από τους σημαντικούς άξονες στη συνθήκη της Λισσαβόνας.

New York City Guide to Harlem NYC - Culture, Dining, Nightlife, Shopping and more / nycgo.com

Have just imbibed every single image on this website. Louise Fili–your work takes my breath away. I know of no one who produces work as elegantly wrought, as alluring and intelligent as you. Brava!

New York City Guide to Harlem NYC - Culture, Dining, Nightlife, Shopping and more / nycgo.com

New York City Guide to Harlem NYC - Culture, Dining, Nightlife, Shopping and more / nycgo.com

http://www.giftgenius.com/

Gift Genius | It's what's inside that counts http://www.giftgenius.com/ It's what's inside that counts Out of Print Clothing Tees http://www.giftgenius.com/gifts/2349-out-of-print-clothing-tees

Here's yet another way for hipsters to look over educated. Thanks to these T-shirts, which feature the covers of classic books, most of which are out of print (think One Flew Over the Cuckoo's Nest and On the Road), Brooklynites and Silverlake denizens can look cool while also flaunting their expensive, classical education. For that extra vintage-y touch, each shirt is treated to feel super soft and worn, "just like a well-read book."

Tue, 15 Jun 2010 03:09:02 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2349-out-of-print-clothing-tees Chalkboard Wine Tag http://www.giftgenius.com/gifts/2348-chalkboard-wine-tag

There are so many phrases we can think of to write on these adorable little chalkboard wine tags adorned with 100% wool flowers, like "let's get drunk," for the party girl best friend or "Mother's Milk," for...well, your other party girl best friend. We also like "I love you berry much," for the cutesy girlfriend who indulges in baby talk. But our favorite? "Message outside a bottle." Gift that one to the person who may already be a bit tipsy. Depending on how drunk they are, it'll either confuse them or make them laugh, which are both satisfying results.

Tue, 15 Jun 2010 02:52:21 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2348-chalkboard-wine-tag Skybar Wine Chill Drops http://www.giftgenius.com/gifts/2347-skybar-wine-chill-drops-

A cocktail party (even a cocktail party of one) can be completely ruined if the white wine isn't chilled. So what is one to do upon discovering that their favorite vintage needs a couple hours in the fridge before it can be served? Reach for the Skybar Chill Drops, of course. These stainless steel drops are kept in the freezer and when placed in a glass or champagne flute, chill the liquid within 90 seconds. Finally, the perfect kitchen accessory for last-minute toasts.

Mon, 14 Jun 2010 23:59:52 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2347-skybar-wine-chill-drops- Ole Henriksen Men's Kit http://www.giftgenius.com/gifts/2346-ole-henriksen-mens-kit

If all the fuss were taken out of grooming, do you think your man would be more diligent about maintaining a beauty routine? Well, duh. This Ole Henriksen kit contains all the ingredients he needs to look good with the least amount of effort. The kits consists of a natural hair wash, an on-the-go cleanser, a restorative cream for the face, and a walnut complexion scrub. See, all very simple and masculine products. And you have to agree, even the walnut is the manliest one in the nut family.

Sat, 12 Jun 2010 03:33:26 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2346-ole-henriksen-mens-kit Jack Robie Men's Shirts http://www.giftgenius.com/gifts/2345-jack-robie-mens-shirts

The ready-to-wear shirts designed by this company are all inspired by Cary Grant's character in "To Catch a Thief," the impeccably dressed guy who embodies "American cool." It's the perfect gift for the man who wants to transistion effortlessly (and in style!) from the boardroom to the bar, the breakfast meeting to the boat. And while versatility is supremely important, so is the fit: trim with a slightly shorter length, and a shrink-resistant collar. For that extra added touch, they're all pre-washed for softness--something, of course, that's essential to any cool cat's wardrobe.

Fri, 11 Jun 2010 23:53:19 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2345-jack-robie-mens-shirts Offerings Good Luck Candle http://www.giftgenius.com/gifts/2344-offerings-good-luck-candle

Just saying "good luck" to a graduate (or writing it in a card) is a bit lackluster, so how does one deliver the message powerfully without breaking the bank? The answer is this Offerings candle, with fragrances of spicy pink pepper, Kashmir saffron, sweet frankincense and graceful sandalwood. It promises to evoke feelings of support and encouragment in the studious recipient, and even allows you to personalize the inner package with your own words.

Thu, 10 Jun 2010 01:08:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2344-offerings-good-luck-candle Urban Blanket Esplanade Bag from Monkey Bed http://www.giftgenius.com/gifts/2343-urban-blanket-esplanade-bag-from-monkey-bed

It's a concrete jungle out there, so why not make sure your friend is prepared for anything, including an impromptu picnic on a patch of green? The Urban Blanket Esplanade Bag from Monkey Bed is designed to carry everything an urbanite could possibly need, namely a zip-out fleece blanket with corner rock and security pockets. There's also a neoprene pocket that perfectly fits take out  containers...or a laptop. What's more? There are padded sleeves for two water or wine bottles. It's the all-in-one bag for the busy person with a penchant for picnics. See the video!

Wed, 09 Jun 2010 23:32:23 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2343-urban-blanket-esplanade-bag-from-monkey-bed Wolfgang S Birdhouse http://www.giftgenius.com/gifts/2342-wolfgang-s-birdhouse

For the person who's obssessed with both birdhouses and security cameras (or at least the illusion of a security camera), this sleek little contraption feeds birds while also keeping (not-very-smart) burglars away. It's a gift that's funny, bird-friendly, and...falsely fierce.

Wed, 19 May 2010 03:53:33 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2342-wolfgang-s-birdhouse Horse Head Pillow http://www.giftgenius.com/gifts/2341-horse-head-pillow

We're gonna make you an offer on a gift you can't refuse. Rather than dealing with the mess of severing a real horse head, here's a cuter, more comical option. Still get your point across without ruining $1000 silk sheets. Think of it as the softer side of revenge.

Wed, 19 May 2010 00:46:34 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2341-horse-head-pillow The Chalkboard Globe http://www.giftgenius.com/gifts/2340-the-chalkboard-globe

Ordinary globes are so serious. All the countries are in their set places, continents are in their predictable positions, even the equator is where you knew it would be. If you've seen one globe, you've seen them all...until now. This chalkboard globe allows the recipient to draw on it however they please. A globe that's both timeless and cool, now that's a world-class gift.

Tue, 18 May 2010 23:50:49 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2340-the-chalkboard-globe Half Liter Pirate Skull Drinking Glass http://www.giftgenius.com/gifts/2339-half-liter-pirate-skull-drinking-glass

This half-liter skull drinking glass pretty much guarantees the recipient will feel the way this cup looks, by morning. But who cares? Think about all the fun he or she will have getting there! The best part? This glass screams, "don't mess with me," or "hey, mess with me, but be prepared to die." Everyone loves a drunken badass.

Tue, 18 May 2010 23:19:39 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2339-half-liter-pirate-skull-drinking-glass Baby Toupees http://www.giftgenius.com/gifts/2338-baby-toupees

What do you get when you add Donald Trump's hair to a baby's head? Hilarity, that's what. These baby toupees come in different varieties, like The Bob, The Lil Kim, and The Samuel L., and don't require you wait 'til Halloween to use them on your little bundle of joy. Or in this case, little bundle of comedy.

Tue, 18 May 2010 23:05:11 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2338-baby-toupees Belkin Bluetooth Music Reciever http://www.giftgenius.com/gifts/2337-belkin-bluetooth-music-reciever

If you buy this Belkin Blutooth Music Reciever for the iPhone addict in your life, expect to find him or her even more glued to their favorite Apple gadget than they were before. This little device locks up with the iPhone and plays all the recipent's playlists wirelessly to wherever their stereo happens to be...within 100 feet. It's never been easier to cue up the good times.

Tue, 18 May 2010 08:30:37 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2337-belkin-bluetooth-music-reciever Digby and Iona Raccoon Skull http://www.giftgenius.com/gifts/2336-digby-and-iona-raccoon-skull

If Lil' Wayne had a raccoon skull instead of a human one, this is what it would look like. Luckily, this skull, made from matte porcelain and 23k gold glazed teeth, looks far better on a coffee table than behind bars. Dare we call this a multi-platinum hit when it comes to gifts? Yeah, we dare.

Tue, 18 May 2010 07:53:21 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2336-digby-and-iona-raccoon-skull Lovi Heart Postcard http://www.giftgenius.com/gifts/2335-lovi-heart-postcard

People are usually circumspect of the statment, "the check is in the mail," but "my heart is in the mail"? Who wouldn't believe that? This super sweet card turns into a 3-dimensional heart when its flat-packed pieces are put together, and even comes with a string, so the recipient can use it as an any-time-of-year ornament. Snail mail has never been this romantic!

Tue, 18 May 2010 07:00:25 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2335-lovi-heart-postcard Know-it-All Pencil Set http://www.giftgenius.com/gifts/2334-knowitall-pencil-set

There's just something about a new pencil set that gives both adults and kids that anticipatory first-day-of-school feeling. This particular set is the epitome of "geek chic," with a half dozen colorful pencils all printed with important factoids like, "I before E except after C" and "Largest Mammal--Blue Whale." Now the recipient can actually be as smart as owning a pencil set makes her look.

Tue, 18 May 2010 00:43:04 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2334-knowitall-pencil-set Polaroid 300 Instant Camera http://www.giftgenius.com/gifts/2333-polaroid-300-instant-camera

Remember the days when the cultural anthem was to "shake it like a Polaroid picture?" Sadly, Polaroid stopped making film for instant cameras shortly after that. But nostalgic posers (and casting agents) the world over apparently couldn't live without the camera, because it's back in full effect, except this time in a tighter, sleeker package. It's also been updated with four lighting settings and an auto-flash, which means photos have never been so perfect and retro at the same time. 

Tue, 18 May 2010 00:23:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2333-polaroid-300-instant-camera The Small Stakes: Music Posters by Jason Munn http://www.giftgenius.com/gifts/2332-the-small-stakes-music-posters-by-jason-munn

Know people who love music but don't have enough wall space for all their favorite concert posters? Gift The Small Stakes, which features 150 of Jason Munn's sophisticated and design-conscious posters for a variety of artists, from Pixies and the Decemberists to Flight of the Conchords. An added bonus is a forward by Nicholas Harmer of Death Cab for Cutie.

Tue, 27 Apr 2010 00:24:01 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2332-the-small-stakes-music-posters-by-jason-munn Edamame Organic Takeout Garden http://www.giftgenius.com/gifts/2331-edamame-organic-takeout-garden

We know fancy sushi places offer edamame on the menu--but why spend the money when you can easily grow it? This kit comes with all the essentials--seeds, potting material, and an eco-friendly rice hull pot and tray. Now, if only we could figure out how to grown our own spicy lobster rolls.

Tue, 27 Apr 2010 00:19:39 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2331-edamame-organic-takeout-garden Talking First Aid Kit http://www.giftgenius.com/gifts/2330-talking-first-aid-kit

Hypochondria and klutziness are dangerous qualities by themselves, but combined? Truly terrible. Imagine someone who is constantly tripping and falling, and then convincing themselves that the resulting bruises are signs of a deadly disease. If this sounds like someone you know, give them this talking first aid kit. It contains the necessities for different kinds of mishaps--from bleeding to bites and stings--and talking instruction cards that will calmly guide recipients through their injuries. Just the thing to soothe pain and panic attacks.

Tue, 27 Apr 2010 00:14:16 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2330-talking-first-aid-kit Style Your Door http://www.giftgenius.com/gifts/2329-style-your-door

Don't you wish you had a door in your house that magically led to somewhere awesome--like Italy, a kick-ass party, or an alternate dimension where every day is Saturday? That's never going to happen, but you can help someone pretend by gifting a Style Your Door "billboard" (selections from a view of the countryside to a strip club), which can be affixed to any door for a totally different view. 

Tue, 27 Apr 2010 00:01:04 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2329-style-your-door Blue Barnhouse Letterpress http://www.giftgenius.com/gifts/2328-blue-barnhouse-letterpress

It's hard to find a card company that has something for every occasion--so thanks to Blue Barnhouse for managing it. Its humorous offerings include everything from birthdays ("you're old as shit") to surgery ("happy colonoscopy"). They even have brunch covered ("mimosa me!").

Mon, 26 Apr 2010 23:38:47 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2328-blue-barnhouse-letterpress Reality Matters: 19 Writers Come Clean About the Shows We Can't Stop Watching, edited by Anna David http://www.giftgenius.com/gifts/2327-reality-matters-19-writers-come-clean-about-the-shows-we-cant-stop-watching-edited-by-anna-david-

Ever worry about the amount of reality TV you watch? Well, don't--even über intellectuals have fallen for its charms, and here's the proof. In this book, established authors and journalists like Toby Young and Neal Pollack write about the reality TV shows they just can't stop watching. The perfect combination of highbrow and lowbrow.

Mon, 26 Apr 2010 23:29:26 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2327-reality-matters-19-writers-come-clean-about-the-shows-we-cant-stop-watching-edited-by-anna-david- Anti-Monopoly http://www.giftgenius.com/gifts/2326-antimonopoly

Rich Uncle Pennybags gets a punch in the face with Anti-Monopoly, where players can choose to be either free-market or monopolist and adhere to different rules. Who will win--those who charge fair rent, or the evil big businesses? Gift this game to friends who work in real estate, challenge them to a game, and find out.

Tue, 20 Apr 2010 00:45:33 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2326-antimonopoly Tactical Nuclear Penguin Beer http://www.giftgenius.com/gifts/2325-tactical-nuclear-penguin-beer

What does a guy need after the World's Worst Day? The World's Strongest Beer. That's right--Tactical Nuclear Penguin beer is 32 percent ABV. A couple bottles and he'll have trouble remembering his own name, much less why his day was so terrible. Watch the Video

Tue, 20 Apr 2010 00:34:53 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2325-tactical-nuclear-penguin-beer Luxury Lane Soaps http://www.giftgenius.com/gifts/2324-luxury-lane-soaps

People want a lot of different things out of their soap. Some want luxurious ingredients, and others just want something that will make them laugh. Luxury Lane will do 'em both. This company's selection ranges from fancy (soap with shea butter, avocado, and almond oils) to humorous (soap in the shape of Han Solo trapped in carbonite) to downright weird (soap in the shape of--and scented like--a croissant).

Tue, 20 Apr 2010 00:31:12 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2324-luxury-lane-soaps Regretsy: Where DIY Meets WTF, by April Winchell http://www.giftgenius.com/gifts/2323-regretsy-where-diy-meets-wtf-by-april-winchell

The biggest arts-and-crafts disasters ever to hit Etsy have been immortalized forever, thanks to April Winchell. Based on the eponymous blog, this book contains handiwork that ranges from hilarious (a painting of a corn dog) to truly horrible (a clock made out of "mostly clean" cheese graters). Gift to compulsive DIYers to teach them an important lesson: Just because you make it yourself, doesn't make it right.

Tue, 20 Apr 2010 00:19:01 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2323-regretsy-where-diy-meets-wtf-by-april-winchell Text-o-Graph http://www.giftgenius.com/gifts/2322-textograph

With Textographer, a picture is worth 1,000 words (or however many you want, really). Send the company a picture and text, and it will use that text to recreate the picture, providing limitless gifting options. Send a newly married couple a picture from their wedding made out of their vows, your BFF a photo of you made out of lyrics from the Beatles "With a Little Help from My Friends," or an ex a picture of him or herself made out of all the reasons why you broke up with them.

Sat, 17 Apr 2010 02:59:15 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2322-textograph Bailey Doesn't Bark Ants On My Cushion http://www.giftgenius.com/gifts/2321-bailey-doesnt-bark-ants-on-my-cushion

The words "gross" and "cute" don't often appear together, but thanks to Bailey Doesn't Bark, they do here. The pattern on this soft cotton cushion gives the appearance that it's crawling with ants (ew!), but once you realize that's not true, the print actually looks quite pretty (awww). See? Gross and cute. We told you.

Thu, 15 Apr 2010 04:17:46 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2321-bailey-doesnt-bark-ants-on-my-cushion Undateable: 311 Things Guys Do That Guarantee They Won't Be Dating or Having Sex, by Ellen Rakieten and Anne Coyle http://www.giftgenius.com/gifts/2320-undateable-311-things-guys-do-that-guarantee-they-wont-be-dating-or-having-sex-by-ellen-rakieten-and-anne-coyle

While dating, wearing Ed Hardy, Crocs, and/or pleated shorts are all big no-nos. Seems like a no-brainer, but apparently there are enough clueless guys out there to make this book necessary. So if you know one of these poor fools who just can't seem to find and keep a girl, gift this book. It will help (we really, really hope, for their sake).

Thu, 15 Apr 2010 04:10:16 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2320-undateable-311-things-guys-do-that-guarantee-they-wont-be-dating-or-having-sex-by-ellen-rakieten-and-anne-coyle Little Lunalu Sunglasses http://www.giftgenius.com/gifts/2319-little-lunalu-sunglasses

Little hipsters will never look the part without the right accessories. And that means shades--like Little Lunalu's line, which includes both aviator and wayfarer styles in a bunch of different colors. Gift with an ironic baby tee and a pair of kid's Converses.

Thu, 15 Apr 2010 03:54:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2319-little-lunalu-sunglasses Guns Don't Kill People...Lazers Do, by Major Lazer http://www.giftgenius.com/gifts/2318-guns-dont-kill-peoplelazers-do-by-major-lazer

Killer DJ/producer combo of Diplo and Switch (with some help from guest performers like Santigold and Nina Sky) put out this album of crazy, infectious beats. Guaranteed to get any party started--and if people don't get up and dance to this, you might want to check their pulses, 'cause they're probably dead.

Thu, 15 Apr 2010 03:45:09 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2318-guns-dont-kill-peoplelazers-do-by-major-lazer Loquita NYC Scarves http://www.giftgenius.com/gifts/2317-loquita-nyc-scarves

According to its website, Loquita is distinguished by a "naughty and independent spirit." And we can certainly see why--the company's scarves feature fun colors and prints that include a shackle and chains and shotguns. Which means they are perfect for anyone who is a little crazy and a lot style-conscious.

Thu, 15 Apr 2010 03:39:28 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2317-loquita-nyc-scarves Le Labo Notebook http://www.giftgenius.com/gifts/2316-le-labo-notebook

We've seen notebooks in all shapes and sizes, but this one is a true original. Why? Made entirely of natural ingredients, it's tough and eco-friendly, and (here's the fun part) if you scratch the surface it'll release a whiff of Santal 26--Le Labo's signature, smoky scent. It's like scratch-n-sniff for adults.

Thu, 15 Apr 2010 03:28:30 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2316-le-labo-notebook Alanna Bangles by Amrita Singh http://www.giftgenius.com/gifts/2315-alanna-bangles-by-amrita-singh

This 18-piece assorted metal, ivory resin and beaded bangle set is an absolute must-have for spring/summer gypsy-chic girls. Visit Amrita Singh's Online Store to see more of their lovely collections.

Thu, 15 Apr 2010 01:14:59 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2315-alanna-bangles-by-amrita-singh Bobble http://www.giftgenius.com/gifts/2314-bobble

Step aside, Nalgene--there's a new water bottle in town, and it's called Bobble. Sure, the name might be funny, but it means business. It actually filters the tap water you fill it with, making the water that comes out comparable to the store-bought kind. So no more blowing extra cash on fancy-schmancy imported spring water, and no more disposing of armloads of empty bottles.

Sun, 28 Mar 2010 00:24:02 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2314-bobble ELECOM Egg Mouse http://www.giftgenius.com/gifts/2313-elecom-egg-mouse

Say hello to sophisticated design and goodbye to carpal tunnel with ELECOM's egg mouse. This stylish, mod-looking gadget is comfortable to use and comes in a variety of colors, so it will be easy to find on a desk piled high with papers and files. 

Sun, 28 Mar 2010 00:20:28 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2313-elecom-egg-mouse Cake Balls http://www.giftgenius.com/gifts/2312-cake-balls

The awesome powers of our favorite sweet things--cake and truffles--are combined to create cake balls. They look like your standard bonbon, but are actually different types of cake (red velvet, wedding, birthday, carrot, etc.) covered in a variety of chocolate coatings. Sorry doughnut holes, but we fear your days are numbered.

Sun, 28 Mar 2010 00:17:38 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2312-cake-balls Under Great White Northern Lights Box Set http://www.giftgenius.com/gifts/2311-under-great-white-northern-lights-box-set

What do you get the ultimate White Stripes fan? The ultimate White Stripes box set. This collection contains the DVD documentary of the band's Under Great White Northern Lights tour, as well as the corresponding CD with live versions of some of their best songs. Other fun extras include a hard-cover photography book with pics from the tour, a vinyl single, and a silk-screened print.

Sun, 28 Mar 2010 00:14:51 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2311-under-great-white-northern-lights-box-set Christian Louboutin Dolly Forever Barbie http://www.giftgenius.com/gifts/2310-christian-louboutin-dolly-forever-barbie

They don't make Louboutins for kids (unless you are Suri Cruise), which means your littlest shoe addict is out of luck until she's all grown up and can fit into or afford her own pair. You can, however, buy her Dolly Forever, which comes with three pairs of Christian Louboutin-designed Barbie shoes, so she has a way to live out her shoe shopping fantasies until she's old enough to drive herself to Barneys.

Sun, 28 Mar 2010 00:10:25 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2310-christian-louboutin-dolly-forever-barbie Fortune Bandages http://www.giftgenius.com/gifts/2309-fortune-bandages

Forget those old flesh-colored band-aids. Give friends something interesting to read while their boo-boos heal by gifting these fortune bandages. And by "fortune" we mean "smart-ass observations that the recipient may not want to admit are correct," such as "Karma is a bitch" and "Sucks to be you."

Sun, 28 Mar 2010 00:06:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2309-fortune-bandages Isaora Lupe Oversized Hooded Sweatshirt http://www.giftgenius.com/gifts/2308-isaora-lupe-oversized-hooded-sweatshirt

Old college sweatshirts might seem like the ideal thing to wear for an outdoor adventure--but in reality, they're heavy, bulky and, let's be honest, a little bit schlubby looking. So thanks to our favorite new company, Isaora, for amping up the sweatshirt's versatility and cool factor. This particular one has all the comfort of an oversized hoodie, but is made of wind-resistant fabric with elongated cuffs and a doublewide hem (to keep warmth in). Plus, it's got contoured seams and comes in black (rather than that old heather gray) for a more modern look.

Sat, 20 Mar 2010 04:03:38 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2308-isaora-lupe-oversized-hooded-sweatshirt Villy Custom Bikes http://www.giftgenius.com/gifts/2307-villy-custom-bikes

Some people want bikes so they can race down mountains and weave through traffic at breakneck speeds. And some people just want to cruise. Said cruisers will love Villy bikes, which can be customized with tons of different colors and accessories (baskets, bells, cup holders, etc.). Perfect for a ride through the neighborhood or a jaunt to the beach. 

Sat, 20 Mar 2010 01:06:42 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2307-villy-custom-bikes James Piatt Handbags http://www.giftgenius.com/gifts/2306-james-piatt-handbags

Know someone whose sense of humor is as dark as Dita Von Teese's dye job? Gift one of James Piatt's provocative handbags. Styles include a dead dog (named in honor of Paris Hilton's discarded Chihuahua), a machine gun, and an abandoned infant. These bags will make people laugh 'till they cry or cry 'till they laugh--but either way, they're laughing.

Sat, 20 Mar 2010 01:01:11 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2306-james-piatt-handbags Glass Drinking Straws http://www.giftgenius.com/gifts/2305-glass-drinking-straws

When you graduate from chocolate milk to mint juleps, drinking accoutrements should get an upgrade, too. That's why we suggest gifting these blown-glass straws, which are much more sophisticated (and eco-friendly) than the bendy plastic variety.

Sat, 20 Mar 2010 00:56:14 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2305-glass-drinking-straws Ubugi Baby Kimono http://www.giftgenius.com/gifts/2304-ubugi-baby-kimono

Gift little lounge lizards these cute kimonos, which come in tons of prints and colors. Just the thing to relax in while kicking back with a pacifier after a long day of crawling and food flinging.

Sat, 20 Mar 2010 00:52:12 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2304-ubugi-baby-kimono Send a Message http://www.giftgenius.com/gifts/2303-send-a-message

Remember when putting your mark on the world meant writing messages in wet cement when no one was looking? This is a much more meaningful option, allowing you to submit a message--from a name to a happy birthday wish to a message of peace--that a local artist will write on the West Bank barrier. When it is done, you will be sent three digital pictures--so even if the wall does eventually come down, you (or whoever you wrote the message for) will have a lasting memory.

Sat, 20 Mar 2010 00:45:22 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2303-send-a-message Chanel Temporary Skin Art http://www.giftgenius.com/gifts/2302-chanel-temporary-skin-art

Every girl wants something straight off Chanel's runway, but few can afford it--until now. Gift someone with a yen for Paris fashion this temporary skin art, which was featured in Chanel's spring '10 ready-to-wear show.

Sat, 20 Mar 2010 00:42:51 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2302-chanel-temporary-skin-art B-Side Gun Reclamation Project Jewelry http://www.giftgenius.com/gifts/2301-bside-gun-reclamation-project-jewelry

We know that jewelry can seem like a frivolous luxury to some, which is why we suggest gifting B-Side's Gun Reclamation Project jewelry. It looks cool, and for every piece sold a contribution will be made to the NYC Gun Buy-Back Program (the D.A.'s office and the NYPD partner with local churches to offer bank cards for any firearm turned in at one of their events). The recipient can look fashionable, and the giver can feel good about the money spent. Remember kids, make jewelry, not war.

Sun, 14 Mar 2010 05:52:05 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2301-bside-gun-reclamation-project-jewelry Plastic Beach by Gorillaz http://www.giftgenius.com/gifts/2300-plastic-beach-by-gorillaz

England's most famous (and only?) virtual band is back with an über funky new album, featuring an eclectic group of collaborators including Mos Def, Lou Reed, De La Soul, and The National Orchestra for Arabic Music. Even those suffering from the most severe cases of music ADD will want to listen to the whole album over and over again.

Sun, 14 Mar 2010 05:46:48 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2300-plastic-beach-by-gorillaz The Berkely London's Pret-a-Portea http://www.giftgenius.com/gifts/2299-the-berkely-londons-pretaportea

Wouldn't it be amazing to be invited to a posh tea in London with designers like Chrisian Lacroix and Matthew Williamson? Well, now you can give a fashion lover the chance. Almost. The Berkeley Hotel in London offers Pret-a-Portea, featuring brew, savory snacks, and fashion-inspired desserts like Mulberry Bayswater-shaped macaroons, Burberry Prorsum Trench Coat cinnamon biscuits,a Christian Lacroix dark chocolate cake dress, and a Matthew Williamson sponge cake dress.

Sun, 14 Mar 2010 05:43:30 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2299-the-berkely-londons-pretaportea If You Have to Cry, Go Outside: And Other Things Your Mother Never Told You by Kelly Cutrone http://www.giftgenius.com/gifts/2298-if-you-have-to-cry-go-outside-and-other-things-your-mother-never-told-you-by-kelly-cutrone

We all know there's no crying in baseball. But there's no crying in fashion either, if Kelly Cutrone has anything to say about it. The notoriously blunt founder of People's Revolution PR firm and star of reality TV show Kell on Earth dishes advice on business (how to go to a loan shark and pull a loan at 17 percent that's due in thirty days) and life (how to hire your first divorce attorney). And recipients of this book had better listen to what she has to say--anyone who can survive an hour with her can survive a lifetime in any job.

Sun, 14 Mar 2010 05:40:16 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2298-if-you-have-to-cry-go-outside-and-other-things-your-mother-never-told-you-by-kelly-cutrone Laural Avenue Tea Party Curio Box http://www.giftgenius.com/gifts/2297-laural-avenue-tea-party-curio-box

Give kids the chance to have a real Mad Hatter-style tea party, sans tumble down the rabbit hole, with the Tea Party Curio Box. Included are Alice in Wonderland-themed sweets like "unbirthday" cupcakes, Cheshire Cat macaroons, blue meringue mushrooms, and "eat me" cookies. Smoking caterpillar not included.

Sun, 14 Mar 2010 05:37:29 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2297-laural-avenue-tea-party-curio-box Scratch My Back by Peter Gabriel http://www.giftgenius.com/gifts/2296-scratch-my-back-by-peter-gabriel

Sure, we all loved "In Your Eyes" when John Cusak was blasting it from a boom box (remember those days?) in Say Anything, but at some point, you just gotta move on. And no one understands that better than Peter Gabriel, who has put out this album full of unexpected covers of songs by indie artists like the Magnetic Fields, Arcade Fire, and Bon Iver. But for those who do yearn for the past, don't worry--covers of Neil Young and Paul Simon make an appearance, too.

Sun, 14 Mar 2010 05:32:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2296-scratch-my-back-by-peter-gabriel Bark4Beer Dog Collar http://www.giftgenius.com/gifts/2295-bark4beer-dog-collar

As much as we hate to admit it, teaching a dog to fetch you a beer is a lost cause. Tennis ball, frisbee, newspaper--sure. But booze? Probably not. You can, however, help someone turn their dog into a mobile bottle opener with the Bark4Beer dog collar. It's got an opener attached to the collar that's retractable, which means the owner won't even have to get up to use it, as long as the pooch is within arm's reach. Another step toward sublime inertia.

Sat, 06 Mar 2010 09:38:58 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2295-bark4beer-dog-collar The Quotable Douchebag: A Treasury of Spetaculary Stupid Remarks by Margaret McGuire http://www.giftgenius.com/gifts/2294-the-quotable-douchebag-a-treasury-of-spetaculary-stupid-remarks-by-margaret-mcguire

This is a literary monument to all those fist-pumpers, collar-poppers, and trucker hat-wearers out there who opened their mouths and douchebaggery came out. It explores the witticisms of many types of the species, such as Music Douchebags (John Mayer), '80s Douchebags (David Hasslehoff), CEO Douchebags (Dov Charney), and more. Something for everyone!

Sat, 06 Mar 2010 09:36:04 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2294-the-quotable-douchebag-a-treasury-of-spetaculary-stupid-remarks-by-margaret-mcguire Genesis Soda Starter Kit http://www.giftgenius.com/gifts/2293-genesis-soda-starter-kit

For those who own every kitchen appliance ever invented--the juicers, the dehydrators, the rice cookers and yogurt makers--here is a fun one we bet they don't have. The Genesis SodaStream Starter Kit has everything you need to make your own seltzer water and comes with two flavor packs (you can choose from a variety of flavors), so recipients can also make their own soda or tonic. Plus, SodaStream soda doesn't have any high-fructose corn syrup, so it's healthier than the regular kind. Like an old fashioned soda fountain, without the old fashioned calorie count.

Sat, 06 Mar 2010 02:42:25 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2293-genesis-soda-starter-kit Republic Bikes http://www.giftgenius.com/gifts/2292-republic-bikes

Republic's cute bikes come in as many customizable color combinations as there are personality types to suit them. Girly-girl? Get her a pink bike with white accents. Adventurous, outdoors-y type? Get her a bike with a wasabi frame and yellow rims.

Sat, 06 Mar 2010 02:37:32 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2292-republic-bikes Lovejoy Vodka http://www.giftgenius.com/gifts/2291-lovejoy-vodka

Designer by day, party-loving lush by night. Sound like anyone you know? Then this hand-crafted, small-batch vodka's for them. When sober, recipients will appreciate the distinctive, design-conscious label. When drinking, they will appreciate the unique flavor and smooth quality. A couple of shots of this and recipients will be feeling the love(joy).

Sat, 06 Mar 2010 02:32:39 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2291-lovejoy-vodka Gut Oggau Wine http://www.giftgenius.com/gifts/2290-gut-oggau-wine

We know wine has different characters, but Gut Oggau takes that idea to a whole other level. This Austrian winemaker has created an entire family of wines, complete with names, faces, and personality descriptions that correspond to their flavor.

Sat, 06 Mar 2010 02:28:23 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2290-gut-oggau-wine Brass Knuckles Mug http://www.giftgenius.com/gifts/2289-brass-knuckles-mug

They say that it doesn't matter how much money you have, you can't buy respect or street cred--and we imagine that must be frustrating for some people (ahem, Spencer Pratt). However, you can buy someone the illusion with this mug. All they have to do is drink their coffee out of it and voilà! Instant toughness. To be fair, the only person the recipient will be fooling is herself, but hey--one person is better than none, right?

Sat, 06 Mar 2010 01:59:18 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2289-brass-knuckles-mug High Velocity Folding Slingshot http://www.giftgenius.com/gifts/2287-high-velocity-folding-slingshot

There is a real art to social climbing. You have to to figure out who you need to suck up to and, more importantly, who to take out on your ascent to the top. So how better to instill a sense of killer aim in trust-funded tykes than by presenting them with a slingshot?  They will undoubtedly grow up and learn to wield vicious rumors about rivals as deftly as they did slingshot pellets.

Thu, 04 Mar 2010 06:01:38 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2287-high-velocity-folding-slingshot Promises Treatment Centers http://www.giftgenius.com/gifts/2286-promises-treatment-centers

Know a wannabe socialite who would love the chance hobnob with a bunch of big-league Page Sixers? Send 'em to Promises! Many a celebrity have been treated for "exhaustion" here (Britney Spears and Lindsay Lohan have both paid visits). Will a stay break patients of their addictions? Maybe, maybe not. The important thing is, it offers unparalleled networking opportunities. $8855 per week.

Thu, 04 Mar 2010 06:00:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2286-promises-treatment-centers The Official Filthy Rich Handbook http://www.giftgenius.com/gifts/2285-the-official-filthy-rich-handbook

Teach the nouveau riche the ropes of being wealthy enough to buy several small countries by giving them this book. Authored by Radar magazine cofounder Christopher Tennant, it's full of helpful tips on doing rich the right way, like how to buy a home, hire staff (such as the least marriage-threatening nanny for your offspring), and social status-appropriate ways to spend your leisure time (polo--learn to love it).

Thu, 04 Mar 2010 05:58:42 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2285-the-official-filthy-rich-handbook Heavy Metal Plasteramic Toy Watch http://www.giftgenius.com/gifts/2283-heavy-metal-plasteramic-toy-watch

Everybody loves a good merger: Exxon-Mobile, Dinsey-Pixar, LVMH. So get tycoons-in-training this ToyWatch, in which two of the company's best-selling styles (The Heavy Metal and Plasteramic) converge. Just looking at it will put the recipient in the mood to negotiate a billion-dollar business deal.

Thu, 04 Mar 2010 05:54:19 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2283-heavy-metal-plasteramic-toy-watch Dumb Blonde's Tape Measure http://www.giftgenius.com/gifts/2282-dumb-blondes-tape-measure

We'll let you in on a secret: This tape was developed by some of the world's top industrial designers specifically for Paris Hilton, who recently decided to renovate one of her 23 walk-in closets and insisted on taking the measurements herself.  OK, not really, but you get the idea: It's stupefyingly simple to use (and also pretty funny).

Thu, 04 Mar 2010 05:53:44 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2282-dumb-blondes-tape-measure Mulberry Oversized Alexa Bag http://www.giftgenius.com/gifts/2281-mulberry-oversized-alexa-bag

For your on-the-go socialite, this must-have spring bag is both stylish and big enough to fit all of life's essentials: library of credit cards, iPhone, makeup bag, the latest copy of Vogue, spare pair of Jimmy Choos, teacup Chihuahua.

Thu, 04 Mar 2010 05:50:29 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2281-mulberry-oversized-alexa-bag Square Up http://www.giftgenius.com/gifts/2280-square-up

Square Up makes it easy for someone with less than no business experience to run a retail operation. It attaches to any device with an audio input jack, accepts payment cards without contracts or monthly fees, and can email and text receipts. And we were wondering how the Kardashian girls were keeping their boutique afloat all this time...

Thu, 04 Mar 2010 05:46:42 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2280-square-up Louis Vuitton Petanque Game http://www.giftgenius.com/gifts/2279-louis-vuitton-petanque-game

Petanque, once reserved for the aged and French, is made over for the moneyed and label-obsessed, thanks to LV. Gift to a frequenter of the Hamptons. It'll be just the thing to while away the few hours between hitting the beach and getting ready for cocktails at Tory Burch's house.

Thu, 04 Mar 2010 05:44:04 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2279-louis-vuitton-petanque-game Dr. Seuss Goes to War- The World War II Editorial Cartoons of Theodor Seuss Geisel http://www.giftgenius.com/gifts/2278-dr-seuss-goes-to-war-the-world-war-ii-editorial-cartoons-of-theodor-seuss-geisel

Imagine an an ageing millionairess--her business safely entrusted to eager Ivy League alums, her children now middle-aged and busy working their way through a string of failed marriages. So what do you buy her to relieve some of the boredom? This book of World War II-era political cartoons by Theodor Seuss Geisel (otherwise known as Dr. Seuss). It will remind her of the good old days when there were more pressing concerns than whether or not to eat dinner at the country club on Saturday night.

Thu, 04 Mar 2010 05:23:00 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2278-dr-seuss-goes-to-war-the-world-war-ii-editorial-cartoons-of-theodor-seuss-geisel 24K Gold Plated MacBook Pro with Diamond Studded Logo http://www.giftgenius.com/gifts/2277-24k-gold-plated-macbook-pro-with-diamond-studded-logo

Some people believe that if you got it, flaunt it. And we can't think of a better way to flaunt the contents of your bank account than by toting one of these 24k gold-plated, diamond-encrusted MacBook Pros around. Plus, it's still a computer, so the recipient can use it to do legitimately productive things--like book the $2,500-a-night Bridge Suite at the Atlantis for a month.

Thu, 04 Mar 2010 05:20:53 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2277-24k-gold-plated-macbook-pro-with-diamond-studded-logo FlourGirl Desserts http://www.giftgenius.com/gifts/2276-flourgirl-desserts

Sometimes you want green tea and ginger-infused gelato for dessert, and sometimes you just want a chocolate chip cookie. Luckily, FlourGirl is versatile enough to handle an array of cravings. The company offers a variety of mouth-watering treats, from traditional (rocky road and iced sugar cookies) to unique (spiced pumpkin brittle and caramel cookie bark). For the most finicky of sweet tooths.

Sat, 27 Feb 2010 05:56:18 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2276-flourgirl-desserts Everything Bagel Spice http://www.giftgenius.com/gifts/2275-everything-bagel-spice

The everything bagel is truly a culinary masterpiece.  And now, the seasoning that makes this bagel special is available in bottle format, so you can put it on whatever you want. From scrambled eggs to chicken to potato salad--recipients can make everything taste like everything!

Sat, 27 Feb 2010 05:38:21 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2275-everything-bagel-spice Color-Changing Umbrella http://www.giftgenius.com/gifts/2274-colorchanging-umbrella

Rain sucks. It ruins your shoes, frizzes your hair, and makes you regret you haven't moved to a dry and sunny place yet. But there is one way to brighten up someone's rainy day (or, at least, make it more surreal): gift this umbrella. The splash graphics change color when wet, giving the appearance that it's raining paint. Perfect for artists and those suffering from seasonal affective disorder.

Sat, 27 Feb 2010 05:28:55 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2274-colorchanging-umbrella Poolside Pong http://www.giftgenius.com/gifts/2273-poolside-pong

Help someone give new meaning to the phrase "pool party" with this inflatable beer pong table. It's over six feet long, and includes regulation set-up (with deep cup holders), anchor hooks, and carry case. Think of it as a competitive swim-up bar.

Sat, 27 Feb 2010 05:18:20 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2273-poolside-pong Texts From Last Night by Lauren Leto and Ben Bator http://www.giftgenius.com/gifts/2272-texts-from-last-night-by-lauren-leto-and-ben-bator

Everyone's done it--sent a text detailing a night of debauchery (or sent a text during a night of debauchery, and don't remember it the next morning). But if you have friends who happen to do it more often than others, gift them this book to let them know they are in good company. Contained are some of the most embarrassing, shocking, disgusting, and, more importantly, hilarious texts ever to be sent through the airwaves. Just hope none of the recipient's made it in here.

Sat, 27 Feb 2010 05:14:26 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2272-texts-from-last-night-by-lauren-leto-and-ben-bator Pamela Love Dagger Rosary Necklace http://www.giftgenius.com/gifts/2269-pamela-love-dagger-rosary-necklace

We thought rosaries were for well-behaved, church-going gals. But not any more, thanks to Pamela Love. This bitchin' rosary has silver skull beads and a dagger instead of a cross. Perfect for good girls gone bad.

Sat, 20 Feb 2010 04:24:55 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2269-pamela-love-dagger-rosary-necklace The Tao of Wu by The RZA http://www.giftgenius.com/gifts/2268-the-tao-of-wu-by-the-rza

Fans of the Wu-Tang Clan and RZA will appreciate this book, which is part spiritual guide, part memoir. RZA imparts his unique outlook on life, and touches on a variety of subjects, from Eastern religion, to chess, to kung fu movies and comic books, to saving Method Man's life during a drug deal gone bad.

Sat, 20 Feb 2010 03:58:03 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2268-the-tao-of-wu-by-the-rza Why Babies Cry Analyzer http://www.giftgenius.com/gifts/2267-why-babies-cry-analyzer

Babies only have one way in which to express any emotion that isn't entirely positive: to cry and cry and cry. And parents have no real way to tell why their kid is boo-hooing...until now. This baby monitor's advanced frequency analysis technology gives parents insight into why their kid is crying (stressed, sleepy, annoyed, bored, or hungry), so they can take a definite course of action to quiet it down. Makes for happier babies and less sleep-deprived parents.

Sat, 20 Feb 2010 03:54:09 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2267-why-babies-cry-analyzer Girls Can Tell Coasters http://www.giftgenius.com/gifts/2265-girls-can-tell-coasters

Did you pay attention in high school science class? Nah, we didn't either. So give anyone who needs remedial anatomy lessons Girls Can Tell Coasters. They feature diagrams of things you "studied" in biology class (a human brain), and some things that were not included in the class syllabus but you wish had been (a cheeseburger, a grill).

Sat, 20 Feb 2010 03:31:00 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2265-girls-can-tell-coasters Butch Bakery ButchBox http://www.giftgenius.com/gifts/2264-butch-bakery-butchbox

We love cupcakes, but sometimes we wish they didn't always look like they were made specially for our five-year-old niece's imaginary tea party. Luckily, Butch Bakery leaves the pastel sugar and frosting roses behind to make a more mature (and manly) cupcake. Flavors include Beer Run (chocolate cake with beer buttercream) and Big Papi (cinnamon spice cake with dulce de leche filling), and the only decoration is the company's signature chocolate disk with a cool pattern (camo, wood grain, houndstooth, plaid, checkerboard, or marble) on top.

Sat, 20 Feb 2010 03:17:37 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2264-butch-bakery-butchbox Macha Jewelry Palmer Signet Ring http://www.giftgenius.com/gifts/2263-macha-jewelry-palmer-signet-ring

Just because your girlfriend likes all things retro doesn't mean she lacks a taste for luxury. Which is why you should give her Macha's Palmer Ring. It's a 9 karat gold vintage signet ring that's been given a makeover with three pyramid-shaped garnets. It's something old and something new.

Sat, 13 Feb 2010 02:38:42 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2263-macha-jewelry-palmer-signet-ring United Bamboo Limited Edition Cat Calendar http://www.giftgenius.com/gifts/2262-united-bamboo-limited-edition-cat-calendar

We know cat calendars are normally right up there with screen-printed sweatshirts and teased bangs in terms of cool factor, but this particular one is awesome. For real. Why? All the felines featured are dressed in mini-versions of outfits from ultra-modern clothing label United Bamboo. Plus, the proceeds go to a no-kill shelter in NYC. This calendar makes for very happy, and hip, kitties.

Sat, 13 Feb 2010 02:35:43 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2262-united-bamboo-limited-edition-cat-calendar Assholeology - The Science of Getting Your Way and Getting Away With It, by Steven B. Green, Dennis LaValle, and Chris Illuminati http://www.giftgenius.com/gifts/2260-assholeology-the-science-of-getting-your-way-and-getting-away-with-it-by-steven-b-green-dennis-lavalle-and-chris-illuminati

Yeah, you think being an asshole is easy. Just utter a few choice un-PC phrases in public and you're set, right? Wrong. Being a real asshole is an art form, and, as with everything else in life, practice makes perfect. So if you know anyone with the potential be a master a-hole but is lacking in experience, gift this book. Just be prepared to deal with the results.

Sat, 13 Feb 2010 02:32:10 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2260-assholeology-the-science-of-getting-your-way-and-getting-away-with-it-by-steven-b-green-dennis-lavalle-and-chris-illuminati LightHeaded Lamps http://www.giftgenius.com/gifts/2258-lightheaded-lamps

When most people finish with a liquor bottle, they chuck it in the recycling with the other empties and hope nobody accuses them of having Ireland over to party. But empty bottles can be used for a good cause, as proved by LightHeaded. These feature real liquor bottles (brands include Absolut, Captain Morgan, and Wild Turkey) as bases. Recipients are sure to enjoy basking in these lamps' boozy glow.

Sat, 13 Feb 2010 02:23:34 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2258-lightheaded-lamps I Don't Care About Your Band: What I Learned from Indie Rockers, Trust Funders, Pornographers, Felons, Faux-Sensitive Hipsters, and Other Guys I've Dated, by Julie Klausner http://www.giftgenius.com/gifts/2257-i-dont-care-about-your-band-what-i-learned-from-indie-rockers-trust-funders-pornographers-felons-fauxsensitive-hipsters-and-other-guys-ive-dated-by-julie-klausner

This honest and hilarious book takes you through Julie Klausner's love life and the string of crazy musicians/trustafarians/hispters she's dated. If you know someone who hasn't dated one of those types of guys (not very likely) it will serve as a cautionary tale. And for those who have (very likely), well, at least they can laugh along.

Sat, 13 Feb 2010 02:18:43 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2257-i-dont-care-about-your-band-what-i-learned-from-indie-rockers-trust-funders-pornographers-felons-fauxsensitive-hipsters-and-other-guys-ive-dated-by-julie-klausner Oeuf I Heart Jumper http://www.giftgenius.com/gifts/2256-oeuf-i-heart-jumper

Oeuf's snuggly jumper simply states "I heart." Heart what, you ask? Adorable clothes? Cute babies? If we had to guess, the answer would be "all of the above." So gift this to anyone who hearts "all of the above." It's made of alpaca so baby will be comfy, and mom will get plenty of attention in the form of passers-by cooing over how precious her kid looks.

Sat, 13 Feb 2010 00:43:41 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2256-oeuf-i-heart-jumper Dive Bar Shirt Club http://www.giftgenius.com/gifts/2254-dive-bar-shirt-club

You boyfriend is a simple, no-frills kind of guy. All he needs out of a bar to keep him happy is a mug of Bud, a pool table, and some wood paneling. So help him show his appreciation for drinking establishments where cosmos are still a foreign concept by gifting a membership to the Dive Bar Shirt Club. Each month, he'll receive a shirt from a famous dive bar, like The Buffet in Tucson, Buddy's Place in Austin, or Red Hook Bait and Tackle in Brooklyn.

Sat, 06 Feb 2010 04:54:52 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2254-dive-bar-shirt-club TeaSub http://www.giftgenius.com/gifts/2253-teasub

The British have given us many things, such as an appreciation for good tea, and the Beatles. So gift Anglophiles TeaSub, which combines both in one cute tea strainer. The fun will be seeing if the recipient can use this to make a cuppa without singing "Yellow Submarine."

Sat, 06 Feb 2010 04:48:14 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2253-teasub Digby and Iona Tree Trunk Ring http://www.giftgenius.com/gifts/2252-digby-and-iona-tree-trunk-ring

You and your sweetheart ever carve your initials into a tree? Now you can make the same romantic gesture in a much more lasting (and nature-friendly) way with this Digby and Iona ring, which you can get engraved with two sets of initials in a heart. Your girlfriend will love it, and trees everywhere will breathe a sigh of relief.

Sat, 06 Feb 2010 04:40:14 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2252-digby-and-iona-tree-trunk-ring Chocolate Weapons http://www.giftgenius.com/gifts/2251-chocolate-weapons

Sure, guys like sweets, but that doesn't mean you're going to present your boyfriend or dad with candy hearts or a chocolate rose, right? Instead, gift this chocolate, which comes in the shape of a gun, a grenade, or bullets. He will be able to eat it in public without losing street cred. And remember, candy is less likely to to be pilfered by hungry roommates/coworkers/family members if it looks like a deadly weapon.

Sat, 06 Feb 2010 04:34:41 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2251-chocolate-weapons Crazy Heart Deluxe Edition Soundtrack http://www.giftgenius.com/gifts/2250-crazy-heart-deluxe-edition-soundtrack

Does your girlfriend claim to be a big country music fan just because her iTunes is full of Carrie Underwood? Expand her music library with this award-winning soundtrack, which is full of songs from country heavyweights like George Jones, Waylon Jennings, and Lucinda Williams, as well as surprisingly good tracks from Jeff Bridges and Colin Farrell. With any luck, you'll never have to listen to "Cowboy Casanova" again.

Sat, 06 Feb 2010 04:25:02 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2250-crazy-heart-deluxe-edition-soundtrack StrangeBeautiful Library of Color Volume Sets http://www.giftgenius.com/gifts/2249-strangebeautiful-library-of-color-volume-sets

If your girlfriend's an artist, when it comes to nail polish Sally Hansen probably just won't cut it. StrangeBeatiful's Color Volume Sets, however, are the perfect alternative. Created by a former illustrator, the vibrant and unexpected colors are inspired by a variety of real-world sources--from an Ettore Sottsass typewriter to a lobster shell to J. Herbin ink. Plus, they are formaldehyde, toluene, and DBP-free.

Sat, 06 Feb 2010 04:18:19 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2249-strangebeautiful-library-of-color-volume-sets Kenneth Jay Lane Faceted Blue Stone Ring http://www.giftgenius.com/gifts/2228-kenneth-jay-lane-faceted-blue-stone-ring

Sightly reminiscent of a mood ring, but exponentially more styish. It also does the day-to-evening switch smoother than the smoothest of operators.

Mon, 01 Feb 2010 13:25:22 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2228-kenneth-jay-lane-faceted-blue-stone-ring Pedro Garcia Suede Peep Toe Cuffed Sandals http://www.giftgenius.com/gifts/2227-pedro-garcia-suede-peep-toe-cuffed-sandals

If there were B-sides to some of Elvis's greatest hits, there'd certainly be a song about not stepping on these black suede beauties. She can wear them with leggings or jeans, a dress or shorts. A sexy shoe that's also versatile? Talk about every girl's dream come true.

Mon, 01 Feb 2010 13:25:08 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2227-pedro-garcia-suede-peep-toe-cuffed-sandals Alexis Bittar Crystal Drop Gold Earrings http://www.giftgenius.com/gifts/2226-alexis-bittar-crystal-drop-gold-earrings

If your girl is simple and elegant (with frequent bouts of sexiness), these are the earrings for her. Encrusted with grey medal beads and crystals, they have just the unique touch a stand-out accessory requires.

Mon, 01 Feb 2010 13:24:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2226-alexis-bittar-crystal-drop-gold-earrings Kenneth Jay Lane Chain Link Gold Bracelet http://www.giftgenius.com/gifts/2225-kenneth-jay-lane-chain-link-gold-bracelet

Yes, chunky links make this one badass bracelet, but the polished gold medal gives it a powerful elegance.

Mon, 01 Feb 2010 13:23:31 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2225-kenneth-jay-lane-chain-link-gold-bracelet Elizabeth and James Cohen Button Back Sheer Cotton Shirt http://www.giftgenius.com/gifts/2224-elizabeth-and-james-cohen-button-back-sheer-cotton-shirt

She's guaranteed to be pretty in pink in this sheer top that takes a classic silhouette and sexes it up. It's form fitting with pink and white stripes (and made from 100% cotton): all qualities that point to the Favorite Shirt Category.

Mon, 01 Feb 2010 13:21:45 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2224-elizabeth-and-james-cohen-button-back-sheer-cotton-shirt Gryphon Metallic Fleece Biker Jacket http://www.giftgenius.com/gifts/2223-gryphon-metallic-fleece-biker-jacket

Ziggy Stardust meets Michelle Pfeiffer in this silver crackled metallic biker jacket. It's even cropped for that extra bit of sex appeal.

Mon, 01 Feb 2010 13:21:20 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2223-gryphon-metallic-fleece-biker-jacket Lee Angel Chain Bow Silver Necklace http://www.giftgenius.com/gifts/2222-lee-angel-chain-bow-silver-necklace

Coco Chanel famously said, "When accessorizing, always take off the last thing you put on." If that's the case, the girl you buy this gorgeously chaotic necklace for will probably put this on as soon as she gets out of the shower.

Mon, 01 Feb 2010 13:20:44 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2222-lee-angel-chain-bow-silver-necklace Sonia Rykiel Suede Kisses Handbag http://www.giftgenius.com/gifts/2221-sonia-rykiel-suede-kisses-handbag

It's a known fact: suede looks best when it's been sealed with a kiss. This adorable bag is perfect for the sassy and stylish fashionista (with a soft spot for romance).

Mon, 01 Feb 2010 13:20:10 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2221-sonia-rykiel-suede-kisses-handbag Octogonal Gold Ring http://www.giftgenius.com/gifts/2220-octogonal-gold-ring

A ring fit for an heiress, or simply a girl who wants to accessorize like one. What's best? This piece guarantees that her year ahead will be golden.

Sat, 30 Jan 2010 05:05:29 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2220-octogonal-gold-ring Oval Pendant on Black Cord http://www.giftgenius.com/gifts/2219-oval-pendant-on-black-cord

This necklace with an elegant oval pendant will strike a serious style chord with the uptown or downtown fashionista.

Sat, 30 Jan 2010 05:05:19 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2219-oval-pendant-on-black-cord BookBook http://www.giftgenius.com/gifts/2218-bookbook

What's old is new again (and better than ever) with BookBook. This may look like a very serious and scholarly volume of literature from days of yore, but it's actually a MacBook case. And don't be fooled by its vintage appearance, BookBook is tough--it's made out of leather with a padded interior and a rigid spine for added defense. Guaranteed to keep recipients' Macs safe, sound, and looking cool.

Sat, 30 Jan 2010 01:22:24 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2218-bookbook Pagoda Hoop Earrings http://www.giftgenius.com/gifts/2214-pagoda-hoop-earrings

We're declaring these gold diamond hoop earrings the requisite good luck charms of modern day princesses: magically radiant and utterly distinctive.

Thu, 28 Jan 2010 07:45:09 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2214-pagoda-hoop-earrings Cocktail Rings http://www.giftgenius.com/gifts/2213-cocktail-rings

If you like it, then you'd better put a ring on it...even if it's just to complete her look for a fabulous night out. These beauties aren't just any rings either, they're both modern and classic, iconic and chic. Cheers to that.

Thu, 28 Jan 2010 07:34:10 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2213-cocktail-rings Rose Gold Crystal Ring http://www.giftgenius.com/gifts/2212-rose-gold-crystal-ring

This Valentine's Day say "I love hue" with this rock crystal ring from Ivanka's Rose Gold Collection. Accented by diamonds, we must say: this is one sweet pairing.

Wed, 27 Jan 2010 01:44:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2212-rose-gold-crystal-ring Seed Pearl Tassel Earrings http://www.giftgenius.com/gifts/2210-seed-pearl-tassel-earrings

Here are some pearls of wisdom: old-school Hollywood glamour looks best when it's been updated with a contemporary style. These earrings prove that beautifully.

Wed, 27 Jan 2010 01:35:59 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2210-seed-pearl-tassel-earrings Oxidized Black Diamond Bangles http://www.giftgenius.com/gifts/2209-oxidized-black-diamond-bangles

What's black and white and elegant all over? These ultra-chic bangles, which sparkle with black diamonds. Some of the sexiest we've ever seen, by far.

Wed, 27 Jan 2010 01:33:14 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2209-oxidized-black-diamond-bangles Rock Crystal Drop Earrings on Pavé Diamond Huggie http://www.giftgenius.com/gifts/2208-rock-crystal-drop-earrings-on-pav-diamond-huggie

The trend forecast: rock crystal drop earrings on diamond hoops, with a one-hundred percent chance of envy.

Wed, 27 Jan 2010 01:29:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2208-rock-crystal-drop-earrings-on-pav-diamond-huggie Black Onyx Bead Earrings http://www.giftgenius.com/gifts/2207-black-onyx-bead-earrings

Made of black onyx on a diamond wire, these small earrings make a big statement.

Wed, 27 Jan 2010 01:25:26 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2207-black-onyx-bead-earrings Oxidized Black Diamond Hoops http://www.giftgenius.com/gifts/2206-oxidized-black-diamond-hoops

These are what we call hoop dreams! A pair of true stunners, with black diamonds and rock crystals, they are undeniable style winners.

Wed, 27 Jan 2010 01:21:10 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2206-oxidized-black-diamond-hoops Skinny Diamond Band with Round Diamond Bezel-Set Charm http://www.giftgenius.com/gifts/2204-skinny-diamond-band-with-round-diamond-bezelset-charm

This diamond band graduated from charm school with honors (and a whole lotta sparkle). It's a piece that an equally brilliant engagement ring would love to meet.

Wed, 27 Jan 2010 01:13:36 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2204-skinny-diamond-band-with-round-diamond-bezelset-charm NEA Female Massager from LELO http://www.giftgenius.com/gifts/2203-nea-female-massager-from-lelo

Know someone who is looking for the perfect traveling companion? One that is quiet, easy to take around, and always a good time? Look no further than NEA. This super discreet (and stylish) vibrator can easily fit in a carry-on or handbag, and is lockable and near-silent, so no more worrying about embarrassing stops at airport security. Plus, it’s got five variable modes and a long-lasting battery, making it a real pleasure to travel with, indeed.

Tue, 26 Jan 2010 05:19:16 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2203-nea-female-massager-from-lelo Lecci Mini Mixer http://www.giftgenius.com/gifts/2202-lecci-mini-mixer-

With the Lecci Mini Mixer, all the world's a dance floor, and the men and women in it, DJs (sans clunky turntables and heavy boxes full of albums). This sleek little machine functions like a two-channel mixing deck, but can fit in your pocket, and features a cross fader, headphone jack, and volume controls. All recipients have to do is plug iPods into this thing and get mixing--there won't be a corner of the Earth safe from impromptu dance parties.

Tue, 26 Jan 2010 05:18:43 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2202-lecci-mini-mixer- Desktop Girlfriend http://www.giftgenius.com/gifts/2201-desktop-girlfriend

Gift someone this awesome desktop girlfriend, and they will never be without their sweetie again. Recipients can just stick a picture of their significant other in the frame, and can stare lovingly at them for all the hours they are deprived of their actual company. Then, when the relationship heads south, recipients can take out all their anger on this desktop version, which will never argue back.

Tue, 26 Jan 2010 04:40:28 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2201-desktop-girlfriend Desktop Boyfriend http://www.giftgenius.com/gifts/2200-desktop-boyfriend

Gift someone this awesome desktop boyfriend, and the recipient will never be without their sweetie again. They can just stick a picture of their significant other in the frame, and can stare lovingly at them for all the hours they are deprived of their actual company. Then, when the relationship heads south, recipients can take out all their anger on this desktop version, which will never argue back.

Tue, 26 Jan 2010 04:39:32 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2200-desktop-boyfriend Retro Headset for iPhone http://www.giftgenius.com/gifts/2198-retro-headset-for-iphone

Remember when phones where so big they had keys you didn't need a microscope to see? Had to be plugged into a wall? Could cause bodily harm if you needed them to? Well, you can help a nostalgic friend get back to the good ol' days with this retro headset. They can simply plug it into their cell phone and kazaam! Instant 1975.

Sat, 23 Jan 2010 03:04:36 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2198-retro-headset-for-iphone Saddleback Leather Briefcase http://www.giftgenius.com/gifts/2197-saddleback-leather-briefcase

Sick of your boyfriend carrying his life in his pockets and putting whatever's leftover in your tote? Gift this very versatile leather briefcase. It can function as a briefcase, messenger bag, or backpack, has no breakable parts, and--get this--has a 100 year warranty. Which means you will never again have to carry his stuff in your purse.

Sat, 23 Jan 2010 03:01:08 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2197-saddleback-leather-briefcase Me/You Pillowcases http://www.giftgenius.com/gifts/2196-meyou-pillowcases

Normally, puzzles aren't our favorite thing. Halfway through you get bored, the edges get bent and stop fitting together, you lose pieces, etc. But these puzzle-like pillowcases are great because they are cute and only require two pieces: you and your sweetie, even if that sweetie happens to be...dare we say, a one-night stand?

Sat, 23 Jan 2010 02:56:49 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2196-meyou-pillowcases Skinit http://www.giftgenius.com/gifts/2195--skinit

You love him. He loves the Patriots (oh yeah...and you, of course). So how do you combine all that love into one perfect Valentine's Day gift? Get him a skin customized with his favorite logo from Skinit. Available for cellphones, laptops, MP3 players, and gaming devices, you can choose from thousands of different designs--from football teams to American Idol.

Sat, 23 Jan 2010 02:47:29 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2195--skinit Cocodot Invitation Service http://www.giftgenius.com/gifts/2194-cocodot-invitation-service

Want to help a friend prove she is the hostess with the mostest, even before the day of her big dinner party rolls around? Give the gift of Cocodot (either a membership or one-time use), which allows her to design beautiful invitations and cards and send them digitally or by mail. Recipients also can create an events home page, manage responses and communicate with guests, and post invitations and greetings to social networks. Pay attention, Martha Stewart--this is the future of event planning.

Sat, 23 Jan 2010 02:36:09 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2194-cocodot-invitation-service The Redhead's Famous Peanut Bacon Brittles http://www.giftgenius.com/gifts/2193-the-redheads-famous-peanut-bacon-brittles

Win over football fans by gifting this tasty mixture of peanuts and bacon tossed in maple syrup and spices. We guarantee this is the best bar/sporting event snack money can buy. It's so addictive we suspect it might be sprinkled with a narcotic. OK, we know it isn't, but you get the idea.

Sat, 23 Jan 2010 02:30:58 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2193-the-redheads-famous-peanut-bacon-brittles Dirtybird Necklace by Hinges http://www.giftgenius.com/gifts/2192-dirtybird-necklace-by-hinges

She might prefer nature walks to spa days and would rather eat seitan than steak, but your favorite eco-friendly gal still wants her accessories stylish and unique, we guarantee it. Which means she will absolutely love Hinges’ Dirtybird necklace, made of recycled wood chips, a gold-plate charm and chain, and a cute feather. And don’t worry, no birds were harmed in the making of this jewelry.

Fri, 22 Jan 2010 08:52:44 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2192-dirtybird-necklace-by-hinges Ion Audio Tailgater Ultra-Portable Sound System http://www.giftgenius.com/gifts/2191-ion-audio-tailgater-ultraportable-sound-system

So your favorite sports fan already has a mini grill and beer cooler on wheels, but what else does he need to create a paradise in the parking lot?  Ion’s Tailgater Sound System. It is an all-in-one speaker/amplifier with audio inputs and an iPod/iPhone deck, so recipients can either blast a playlist or create their own tunes by plugging in a guitar, keyboard, or the included microphone (karaoke time!). The best part? This thing has a powerful built-in battery, so recipients can listen to up to eight hours (8!) of their favorite pre-game power ballads without plugging anything in.

Fri, 22 Jan 2010 05:01:12 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2191-ion-audio-tailgater-ultraportable-sound-system Chill Pill Mobile Speakers http://www.giftgenius.com/gifts/2190-chill-pill-mobile-speakers

Remember the phrase “take a chill pill?” Well, these pills are definitely built for chilling.  Recipients can take these speakers anywhere and use them to listen to nearly anything. Want to enjoy some music while relaxing by a campfire? Done. Want to provide a soundtrack for that big PowerPoint presentation on Monday? Done. Plus, Chill Pills are built tough and tiny, meaning they can be stored as easily in an overstuffed backpack as in a disorganized desk drawer.

Fri, 22 Jan 2010 04:59:21 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2190-chill-pill-mobile-speakers Threesum Bangles by Hinges http://www.giftgenius.com/gifts/2189-threesum-bangles-by-hinges

Three isn’t always a crowd--in this case, it’s a party. These versatile, tough-chic bangles are made out of recycled conduit, gaskets, and vintage leather jackets--how much more badass can you get? The perfect accessory for a night out (especially if that night includes a visit to a biker bar—a see-and-be-seen biker bar, of course). Gift committed fashionistas this set for a sexy renegade look.

Thu, 21 Jan 2010 13:41:48 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2189-threesum-bangles-by-hinges Stainless Steel Lunch Box http://www.giftgenius.com/gifts/2188-stainless-steel-lunch-box

If you know someone who likes to bring their lunch to work, chances are they are having a difficult time finding an appropriate vessle to carry said lunch. Where do you find a lunch box these days that doesn't sport the face of Hannah Montana? Well, here, that's where. This stainless steel lunch box is the answer to all the recipient's lunch transportation issues. It's got two tiers for holding hot or cold food, as well as a handy, smaller container for salad dressing and the like.

Sat, 16 Jan 2010 06:27:37 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2188-stainless-steel-lunch-box Blunt Umbrellas http://www.giftgenius.com/gifts/2187-blunt-umbrellas

Umbrellas are a lot less dorky than raincoats, but they come with their own particular set of problems. For instance, there is always the possibility you will accidentally stab someone's eye out (including your own) with its edges. The recipient of a Blunt Umbrella, however, will never be in danger, because its edges are rounded and covered in rubber. The unique design also makes it stronger and much more wind-resistant--meaning that, unlike a normal umbrella, it will never, ever, fail them in a storm.

Sat, 16 Jan 2010 06:19:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2187-blunt-umbrellas Southeastern Guide Dogs Donation http://www.giftgenius.com/gifts/2186-southeastern-guide-dogs-donation

Everybody loves a puppy, until the fur ball starts snacking on your upholstery and using the rug as a latrine. But now you can help animal lovers raise a puppy without all the responsibility by making a donation in their name to Southeastern Guide Dogs, which breeds and trains dogs to assist the visually impaired. The best part? You can watch the puppies' progress on the organization's website via regularly updated videos. Best. Procrastination. Ever.

Sat, 16 Jan 2010 04:55:11 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2186-southeastern-guide-dogs-donation Shwood Glasses http://www.giftgenius.com/gifts/2185-shwood-glasses

Know someone who hates the great outdoors? Refuses camp because there is no room service? Considers pigeons dangerous wildlife? Well, they can still commune with nature (and like it) with these Wayfarer-style sunglasses made out of three sustainably-harvested types of wood (Maple, East Indian Rosewood, and Zebrawood). Good for the environment, great for the recipient's cool factor.

Sat, 16 Jan 2010 04:29:33 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2185-shwood-glasses Bedside Gun Table Lamp http://www.giftgenius.com/gifts/2184-bedside-gun-table-lamp

What do you use to fight fear of the dark? Light. And a gun (at least, in this case). This lamp will shine brightly so recipients can catch up on their reading, and the handgun-shaped stand will scare off under-the-bed monsters, zombies, and pesky bogeymen.

Sat, 16 Jan 2010 04:22:49 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2184-bedside-gun-table-lamp Baking for Good http://www.giftgenius.com/gifts/2183-baking-for-good

Thank the good Lord for Baking for Good, which makes it possible to indulge in delicious treats and still feel good about yourself. Recipients of products from this company (selection includes sugar cookies, brownies, whoopie pies, and caramel corn) won't ever feel guilty--15 percent of each purchase is donated to a charitable foundation of your choice. Giftees will be eating their way to a better world.

Sat, 16 Jan 2010 03:25:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2183-baking-for-good Billykirk Double Wrap Cuff With Scar http://www.giftgenius.com/gifts/2181-billykirk-double-wrap-cuff-with-scar

Some people thinks scars are bad, but we think they are badass. In our book scars equal character, moxie, the ability to get into a fight and come out smiling. Which is why we love Billykirk's stitched leather double-wrap cuff. It's tough with a capital T, and has the battle scars to prove it.

Sat, 09 Jan 2010 01:02:01 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2181-billykirk-double-wrap-cuff-with-scar 2 Carat Cup in Platinum http://www.giftgenius.com/gifts/2180-2-carat-cup-in-platinum

Diamonds are a girl’s best friend, but what is a perpetually sleep-deprived girl’s best friend? Coffee. And now you can give her both at once with the über clever 2 Carat Cup--the coffee mug with a Swarovski-encrusted ring as the handle. Even better, it comes packaged in an oversized jewelry box so the first thing she will see is the ring. But don’t worry about her being disappointed when she realizes it's not genuine bling--just remember, jewelry can’t cure a hangover. Coffee, on the other hand, can.

Sat, 09 Jan 2010 00:57:33 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2180-2-carat-cup-in-platinum Oregon Scientific Crystal Weather Station http://www.giftgenius.com/gifts/2179--oregon-scientific-crystal-weather-station

Nobody likes a meteorologist--they dress badly and are nearly always wrong about the weather. Which is why we are eternally indebted to Oregon Scientific for introducing the Crystal Weather Station. It functions both as a clock and a 24-hour weather station that illustrates its predictions with 3D icons. Plus, it looks sleek and sophisticated. Beat that, weatherman!

Sat, 09 Jan 2010 00:52:27 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2179--oregon-scientific-crystal-weather-station Cosmic Coupling by Starsky and Cox--The Sextrology of Relationships http://www.giftgenius.com/gifts/2178-cosmic-coupling-by-starsky-and-coxthe-sextrology-of-relationships

So your friend likes the cute new guy two cubicles down from her--wanna help find out what romantic fate is written in the stars for her?  Sextrology experts Starsky and Cox’s new book makes it easy (and fun). It explores every possible relationship between star signs, analyzing couples based on the three (most important) C’s: chemistry, compatibility, and carnality. Just don't be suprised when your friend picks this book as her maid of honor when she ends up marrying the guy.

Sat, 09 Jan 2010 00:45:31 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2178-cosmic-coupling-by-starsky-and-coxthe-sextrology-of-relationships JuiceBar Portable Solar Charger http://www.giftgenius.com/gifts/2177-juicebar-portable-solar-charger

Take a moment and think of all the poor, starving electronic devices out there, temporarily marooned at the bottom of a purse or neglected by ornery power cords. Isn’t that terrible? But there is something you can do about it: gift the JuiceBar. This awesome little portable battery pack stores enough power to charge most handheld electronic devices (it can charge a cell phone several times). Even easier, it can be recharged via USB connection or the built-in solar panel. The recipient’s electronics will never go hungry again.

Sat, 09 Jan 2010 00:42:02 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2177-juicebar-portable-solar-charger Giles & Brother Railroad Spike Bracelet http://www.giftgenius.com/gifts/2176-giles-brother-railroad-spike-bracelet

Man jewelry is difficult. (Also, read: man, jewelry is difficult.) It can go from cool to cheesy faster than you can say "gold chains." This bracelet, however, is a foolproof exception because it says, “Yeah, I’m stylish. But I also hunt grizzly bears for fun and know how to weld stuff.” If the recipient really wants to play up the image he can lie and say he bent the railroad spike with his bare hands.

Sat, 09 Jan 2010 00:33:18 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2176-giles-brother-railroad-spike-bracelet Don Quixote First Edition Books http://www.giftgenius.com/gifts/2173-don-quixote-first-edition-books

For those who need to have the best of the best, the rarest of the rare, the hardest to find of the hardest to find, gift Don Quixote's First Edition Books. The collection has everything from Northanger Abbey to The Great Book of Wildfowl Decoys. Even if recipients don't read the books, they will appreciate how nice they look sitting under their Picasso etching, on that Edo period end table they found while scouring an antiques market in Kyoto.

Wed, 06 Jan 2010 03:49:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2173-don-quixote-first-edition-books Fetch Chocolates http://www.giftgenius.com/gifts/2172-fetch-chocolates

Everyone knows chocolate is bad for dogs...but chocolate made in the shape of dogs? Delicious and too cute for words. These Fetch chocolates come in the shape of French bulldogs (though a bunch of different breeds are on the way) and are flavored with mocha and coconut. Plus, $1 from each sale is donated to the Best Friends Animal Society, so although dogs might not be able to enjoy these treats, they still benefit from them.

Wed, 06 Jan 2010 03:44:17 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2172-fetch-chocolates Weird Book Room Books http://www.giftgenius.com/gifts/2171-weird-book-room-books

AbeBooks' Weird Book Room is a minefield of useless information, featuring books like The Toothpick: Technology and Culture, The English: Are They Human? and How to Preserve Animal and Other Specimens in Clear Plastic. Not exactly Great Literature, but recipients will certainly have a good time reading anything from this collection.

Wed, 06 Jan 2010 03:38:24 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2171-weird-book-room-books Erica Weiner Alcoholic's Necklace http://www.giftgenius.com/gifts/2170-erica-weiner-alcoholics-necklace

For those who made a New Year's resolution to drink a bit less, gift this model of a pendant from the late nineteenth century, which reads "I promise to abstain from all intoxicating drinks as beverages." Also a good ironic gift for those who have no intention of curbing their hard-partying ways.

Wed, 06 Jan 2010 03:33:30 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2170-erica-weiner-alcoholics-necklace Aimee Wilder Wallpaper http://www.giftgenius.com/gifts/2169-aimee-wilder-wallpaper

You grow up, you get married, you buy a house, and then you find your thoughts are comsumed by fabric swatches, paint samples, window treatments, etc. So introduce some fun into everyday domesticity by gifting Aimee Wilder wallpaper, which features illustrations of old school boom boxes, sumo wrestlers, and robots.

Wed, 06 Jan 2010 03:30:37 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2169-aimee-wilder-wallpaper The Hurt Locker http://www.giftgenius.com/gifts/2168-the-hurt-locker

For those who like their movies intense, gift the Golden Globe-nominated flick The Hurt Locker, which tells the story of three bomb diffusers in Iraq. Recipients won't take a breath until the closing credits roll.

Wed, 06 Jan 2010 03:27:17 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2168-the-hurt-locker Royal Dandie Mini Potbelly Pigs http://www.giftgenius.com/gifts/2162-royal-dandie-mini-potbelly-pigs

The winner of our Best Gift Ever contest is 9-year-old Caroline McLaughlin from Chestnut Hill, Massachusetts. She submitted the top item on her wish list this Christmas, which are these Royal Dandie mini pigs. Probably the cutest things we've ever seen, and they're real! We don't know if Caroline's parents, Anne and Jim, are as crazy about dimunitive pigs as she, but either way, Caroline wins 10 free movie tickets from Giiv.com for having the best gift idea EVER.

Thu, 24 Dec 2009 07:04:48 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2162-royal-dandie-mini-potbelly-pigs Slix Executive Pack 1 http://www.giftgenius.com/gifts/2160-slix-executive-pack-1

We believe it's what's on the inside that counts. And yes, that means what's on the inside of your clothes, too. Which is why you should gift guys Slix, undergarments made out of cutting-edge textiles that wick, breathe, and look good doing it. The Executive Pack contains the Influencer undershirt, Closer boxer brief, and Movers socks--perfect for smooth operators. And, now as a special Valentine's Day offer for GiftGenius readers, type in the promo code GGVday upon checking out at Slix and receive an extra 10% off your order!

Wed, 23 Dec 2009 01:49:32 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2160-slix-executive-pack-1 Screw Key http://www.giftgenius.com/gifts/2158-screw-key

Know someone who loves to fix things? Who won't leave your house without changing a lightbulb or fixing a loose floorboard? These screw keys are for him. Each set comes with two key-shaped screwdrivers (one flat, one philips) that can be put on a key ring for easy transportation. Perfect for incurable handymen.

Tue, 22 Dec 2009 06:37:14 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2158-screw-key Fu Magnum Moustache Mug http://www.giftgenius.com/gifts/2157-fu-magnum-moustache-mug

Ironic mustaches sure are entertaining to look at, but that doesn't mean you want your boyfriend to grow one. Which is why you should buy him the Fu Magnum Moustache Mug. Every time he drinks out of it he will be temporarily blessed with funny facial hair, you can get your laughs in, and nobody will suffer for the sake of appearences.

Tue, 22 Dec 2009 06:31:16 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2157-fu-magnum-moustache-mug Geeky Cartoon Pillows http://www.giftgenius.com/gifts/2156-geeky-cartoon-pillows

We know it's hard for some people to say goodbye to their favorite applications when they shut down their computers for the night. But with these handmade fleece pillows, they won't have to anymore. Pillows feature different icons such as Facebook, AIM, RSS, Firefox, and Skype so that recipients can have the comfort of feeling connected to their precious technology, even when they are not.

Tue, 22 Dec 2009 06:24:55 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2156-geeky-cartoon-pillows Absinthe Floss http://www.giftgenius.com/gifts/2155-absinthe-floss

For those who love to party the night away and, accordingly, hate getting up in the morning, gift Absinthe floss. Though users won't experience any of the effects of Absinthe, they will get to enjoy its traditional anise flavor. At the least, this will make a nice change from mint; at the most, it will remind recipients the fun doesn't have to stop just 'cause the sun is shining, and encourage them to keep on partying.

Tue, 22 Dec 2009 06:19:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2155-absinthe-floss NorthFace Rolling Thunder http://www.giftgenius.com/gifts/2152-northface-rolling-thunder-

If Zeus were traveling (or just had to roll out in a hurry), he would be stuffing his booty into this high-performance piece of luggage. Northface is known for its dependability and durability in extreme conditions. With 8400 cubic centimeters of God's finest storage space, any mortal who prefers living on the edge would be remiss not to make this bag his new best friend. 

Thu, 17 Dec 2009 01:57:05 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2152-northface-rolling-thunder- EyeClops Night Vision Binoculars http://www.giftgenius.com/gifts/2151-eyeclops-night-vision-binoculars
These night-vision binoculars take the game of Hide and Seek to a whole new level. Kids: turn off the lights, then tell your prey (i.e. the nerdy neighbor kid) to seek solace in his most coveted hiding spot. The invisible infrared illumination on these bad boys render even the stealthiest of "hiders" completely vulnerable. Adults: satisfy your sadistic humor by using these on your friends in a dark room while creepily calling out the name Clarice. Thu, 17 Dec 2009 01:53:04 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2151-eyeclops-night-vision-binoculars Thabto "Brass Knuckles" Mug http://www.giftgenius.com/gifts/2150-thabto-brass-knuckles-mug

This is for the tough guy who drinks his coffee black, no milk, no sugar. The brass knuckle-esque handles will convey how seriously he takes his coffee, and will guarantee no one will so much as breathe in his direction until he has had his dose of caffeine.

Sat, 12 Dec 2009 06:58:17 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2150-thabto-brass-knuckles-mug Happy Hour Glasses http://www.giftgenius.com/gifts/2149-happy-hour-glasses

Sometimes you want to have a nice, relaxing after-dinner drink, and sometimes you just want to get wasted. Recipients of Happy Hour glasses can do both with ease. The top is for cocktails (classy) and the bottom is for shots (trashy), thus creating the happiest of happy hours.

Sat, 12 Dec 2009 06:53:47 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2149-happy-hour-glasses Mi Adidas http://www.giftgenius.com/gifts/2148-mi-adidas

This is the ultimate indulgence for sneaker freaks. Green shoes with red laces and blue stripes? Done. Purple shoes with yellow stripes and the recipient's name written on them in orange? Done. Normal shoes that won't blind everyone who looks upon them? Also done.

Sat, 12 Dec 2009 06:47:33 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2148-mi-adidas Battling Helicopters http://www.giftgenius.com/gifts/2147-battling-helicopters

Recipients of these fighting helicopers can create their own action movies any time they want. The helicopters use infrared beam weapons to battle against the other; the first pilot to hit his opponent three times with the beam (complete with battle sounds) will cause the enemy to go into a tailspin. Killer, huh? Plus they are small and super lightweight, which means lazier recipients won't even have to go outside to use them.

Sat, 12 Dec 2009 06:42:52 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2147-battling-helicopters Digital Coin Counting Money Jar http://www.giftgenius.com/gifts/2146-digital-coin-counting-money-jar
This is not your average money jar. Sure, it looks like one, but it will also count up any loose change you put in there and keep a running total. Perfect for penny pinchers and math-phobics. Sat, 12 Dec 2009 06:38:18 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2146-digital-coin-counting-money-jar Ivanka Trump Wedding Proposal Package http://www.giftgenius.com/gifts/2145-ivanka-trump-wedding-proposal-package

Your fiancée want the Ivanka Trump dream wedding? The posh country club setting, the made-to-order designer dress, the celebrity-heavy invitation list? Probably not going to happen. But you can bring her one step closer with the Ivanka Trump Wedding Proposal Package. With the purchase of any diamond engagement ring from Trump's Bridal Bar, you and your intended get: A one night stay at either the Trump International Hotel or the Trump Soho, champagne upon arrival and one dozen long-stemmed roses, a three-course dinner, and continental breakfast.

Sat, 12 Dec 2009 06:32:18 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2145-ivanka-trump-wedding-proposal-package The Trump Card: Playing to Win in Work and Life Hard cover by Ivanka Trump http://www.giftgenius.com/gifts/2134-the-trump-card-playing-to-win-in-work-and-life-hard-cover-by-ivanka-trump

In life, you gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, when to walk away, etc. And there is probably no one better to advise you in such matters as Ivanka Trump, next in line to rule the Trump Empire. So gift this book to anyone who wants to learn to win big in all aspects of life.

Tue, 08 Dec 2009 01:33:31 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2134-the-trump-card-playing-to-win-in-work-and-life-hard-cover-by-ivanka-trump WTF Snowglobe http://www.giftgenius.com/gifts/2133-wtf-snowglobe

Sure, Christmas is about Santa and reindeer and snowmen, but it also always contains a good dose of WTF. As in, Great Aunt Norma got drunk and passed out at the dinner table, WTF? My mom gave me another set of shoe horns, WTF? Which is why we have the WTF snowglobe. Give it to someone who has a big family--every time they feel like they might crack, they can shake it up and remember this is all part of what makes the holiday season so very special.

Tue, 08 Dec 2009 01:29:58 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2133-wtf-snowglobe The Alkindus Distiller http://www.giftgenius.com/gifts/2132-the-alkindus-distiller

Martha Stewart wannabes are still out there. They might not admit it out loud, but they betray themselves by expressing enthusiasm for activities like pie baking, candle making, and decoupaging. Know anyone who fits that description? Then gift the Alkindus Distiller, which will allow them to make their own perfume. This will satisfy the most intense DIY addictions.

Tue, 08 Dec 2009 01:26:20 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2132-the-alkindus-distiller Matt Bernson Gold Bar Clutch http://www.giftgenius.com/gifts/2131-matt-bernson-gold-bar-clutch
The price of gold may be soaring, but, thanks to Matt Bernson, girls can still get their hands on a nice big brick of it...or at least something just like it. This cute clutch looks like something straight out of a high-security vault and will hold all of the recipient's essentials for a night out. Can a real bar of gold do that? We think not. Tue, 08 Dec 2009 01:21:41 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2131-matt-bernson-gold-bar-clutch The Noir A-Z by Julian Hibbard http://www.giftgenius.com/gifts/2130-the-noir-az-by-julian-hibbard

In Julian Hibbard's world, L is for Lascivious, Q is for Quiescent, X is for Xanthic. Accordingly, his dark abecedary is full of SAT-worthy words and corresponding sexy pics. Your kid's ABC's this ain't.

Tue, 08 Dec 2009 01:11:08 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2130-the-noir-az-by-julian-hibbard BlackRoc http://www.giftgenius.com/gifts/2129-blackroc

Thanks to BlakRoc, one of the year's most interesting musical collaborations, recipients will no longer have to choose between rock and rap. Garage blues band the Black Keys joins forces with some of hip hop's biggest names--Q-Tip, Mos Def, RZA and Raekwon, to name a few--to create this truly unique must-have album.

Tue, 08 Dec 2009 01:05:25 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2129-blackroc Nantucket Embroidered Pillow http://www.giftgenius.com/gifts/2062-nantucket-embroidered-pillow
Everybody raves about vacationing in Nantucket, but if you know someone who has not had the chance to party with Tommy Hilfiger and John Kerry, give them this pillow. It is embroidered with all the most famous landmarks, highlights, and traditions, so the recipient will know exactly what they are missing. Thu, 19 Nov 2009 01:51:01 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2062-nantucket-embroidered-pillow Aromatherapy Monogram Sachets http://www.giftgenius.com/gifts/2061-aromatherapy-monogram-sachets

These classy, monogrammed shautang pillows contain lavender, oak moss, and other calming scents designed to de-stress. Which means that recipients can store them in their office desk drawers, and every time they feel like they might cause their boss bodily harm, they can take a big whiff and all will be well.

Thu, 19 Nov 2009 01:20:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2061-aromatherapy-monogram-sachets Assouline Heart Poker Notebook http://www.giftgenius.com/gifts/2060-assouline-heart-poker-notebook

It's rare that you can please romantics and hardcore card sharks at the same time, but Assouline has managed to do it. This white leather-bound blank notebook has silver-edged pages, a ribbon bookmark and, of course, is imprinted with a heart card suit.

Thu, 19 Nov 2009 01:02:53 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2060-assouline-heart-poker-notebook Personalized Stuffed Animals http://www.giftgenius.com/gifts/2059-personalized-stuffed-animals

These personalized stuffed animals can be made into the cartoon image of anyone, and therefore can serve many, many different purposes.  If you know someone in a long-distance relationship, get one of these made in the image of their significant other, so they can cuddle with the pretend version. On the flip side, you could also get it made to look like the recipient's mortal enemy. What they decide to do with it is up to them.

Thu, 19 Nov 2009 00:53:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2059-personalized-stuffed-animals Pose Prints http://www.giftgenius.com/gifts/2058-pose-prints

These cards feature cute cartoons that you can customize to look just like the recipient, right down to their signature pose. You can even add on accessories-- they have everything from a pregnancy belly to a martini, though we suggest not putting those two things on the same card.

Thu, 19 Nov 2009 00:46:35 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2058-pose-prints Official Turkey Taster Pet T-Shirt http://www.giftgenius.com/gifts/2057-official-turkey-taster-pet-tshirt
Turkey tasting is a real dirty business, but someone's got to do it. Might as well be the dog. Fri, 13 Nov 2009 04:25:41 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2057-official-turkey-taster-pet-tshirt Ad Hoc at Home (Hardcover) http://www.giftgenius.com/gifts/2056-ad-hoc-at-home-hardcover

The Crowned Prince of American Comfort Food brings us family-oriented recipes.

Fri, 13 Nov 2009 04:25:26 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2056-ad-hoc-at-home-hardcover A Charlie Brown Thanksgiving http://www.giftgenius.com/gifts/2055-a-charlie-brown-thanksgiving
If you're going to do Thanksgiving right, then you must...we repeat, MUST...invite Snoopy and the gang. Fri, 13 Nov 2009 04:21:59 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2055-a-charlie-brown-thanksgiving Epicurean Carving Carving Board Studded http://www.giftgenius.com/gifts/2054-epicurean-carving-carving-board-studded

A beautiful non-porous cutting board designed specifically for carving roasts and poultry that can also double as a trivet.

Fri, 13 Nov 2009 04:20:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2054-epicurean-carving-carving-board-studded Baby's First Thanksgiving Bib http://www.giftgenius.com/gifts/2053-babys-first-thanksgiving-bib

When is the last time you tried to gnaw down on a turkey leg with a set of baby teeth? Yeah, exactly. It's a tough task.

Fri, 13 Nov 2009 04:19:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2053-babys-first-thanksgiving-bib Monogrammed Decanter http://www.giftgenius.com/gifts/2052-monogrammed-decanter

Every bottle of wine longs for the repose of an elegant decanter. Indeed, it is the only place for any varietal to relax and breathe for a minute before showtime. Everybody will be happy, including the vintner that brought you that bottle of wine you almost shortchanged.

Fri, 13 Nov 2009 04:18:01 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2052-monogrammed-decanter Vegetarian Times Complete Thanksgiving Cookbook http://www.giftgenius.com/gifts/2051-vegetarian-times-complete-thanksgiving-cookbook
Picking at the side dishes just doesn't cut it, and we're telling you from our own experience, a Tofurkey is not a viable option for Thanksgiving. Vegetarian Times has come to the rescue with this gem to deliver us this creative and substantial disher for our animal-friendly guests. Fri, 13 Nov 2009 04:16:41 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2051-vegetarian-times-complete-thanksgiving-cookbook Gobble 'til you Wobble Tee Shirt http://www.giftgenius.com/gifts/2050-gobble-til-you-wobble-tee-shirt
We're not sure how much Tryptophan an infant can handle before they succumb to a food coma, but one thing is for sure...we are going to remind her when she's all grown up about how after one Thanksgiving dinner, she took two wobbly steps toward her crib before she settled for the nearest area rug. Fri, 13 Nov 2009 04:14:49 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2050-gobble-til-you-wobble-tee-shirt Bloom Flowers - Oranges/Limes http://www.giftgenius.com/gifts/2049-bloom-flowers-orangeslimes

Give thanks to Bloom for this dulcet arrangement of autumn flowers. With this idyllic centerpiece on the table, everything else will fall into place.

Fri, 13 Nov 2009 04:13:51 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2049-bloom-flowers-orangeslimes Fresh Sugar Candle http://www.giftgenius.com/gifts/2048-fresh-sugar-candle

Leave this candle lit as you're finishing arranging the feast. It is like a tailgate party for your olfactory senses.

Fri, 13 Nov 2009 04:11:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2048-fresh-sugar-candle American Fashion Cookbook http://www.giftgenius.com/gifts/2046-american-fashion-cookbook
Creative people simply cannot be limited to one thing. Assouline scores again with this fashion-inspired cookbook. Pages upon pages of delectable recipes donated by the likes of Carolina Herrara, Isaac Mizrahi and John Varvatos. Fri, 13 Nov 2009 04:10:20 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2046-american-fashion-cookbook Chocolate Sitting Turkey http://www.giftgenius.com/gifts/2045-chocolate-sitting-turkey
Lay these sitting ducks...excuse us, chocolate turkeys, beside each plate and watch the prandial carnage ensue. Fri, 13 Nov 2009 04:09:15 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2045-chocolate-sitting-turkey Turkey Lollipops: 24 Count http://www.giftgenius.com/gifts/2043-turkey-lollipops-24-count
How many licks does it take to get to the center of a turkey pop? See if you can solve this timeless puzzler without gobbling the whole thing up. Fri, 13 Nov 2009 04:07:25 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2043-turkey-lollipops-24-count Inspiring Autumn Spice Bon Bon Collection http://www.giftgenius.com/gifts/2042-inspiring-autumn-spice-bon-bon-collection

Probably the only thing that could get Peg Bundy off that blasted couch was the prospect of some Bon Bons on the other side. After a handful of the Autumn Spice variety, you'll know why. Meaning "good good" in French, room for dessert will definitely be made for these heavenly jewels.

Fri, 13 Nov 2009 04:07:24 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2042-inspiring-autumn-spice-bon-bon-collection Talking Moo Mixer http://www.giftgenius.com/gifts/2041-talking-moo-mixer
We know parents are always looking for new and improved ways to force, cajole, or otherwise trick their children into drinking their milk. Well, now they can add this fun gadget to the list: The Talking Moo Mixer. It mixes a perfect glass of chocolate milk every time, and it moos while it works. Tue, 10 Nov 2009 04:45:02 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2041-talking-moo-mixer Gold Label Recipe Box http://www.giftgenius.com/gifts/2039-gold-label-recipe-box

Help perpetually disorganized cooks out with this adorable recipe box, which has tons of room and handy dividers to keep everything neat and tidy. It'll make any recipe look good, even if it's for Aunt Gladys' lima bean casserole.

Tue, 10 Nov 2009 04:34:32 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2039-gold-label-recipe-box Turducken http://www.giftgenius.com/gifts/2038-turducken
Turducken. We know you have heard of it, probably joked around about it. But, yes, it actually does exist. This magical, mysterious turkey/duck/chicken combination (which comes with cornbread stuffing) is available for anyone who isn’t satisfied with a boring old turkey on Thanksgiving. Tue, 10 Nov 2009 04:06:13 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2038-turducken Whimsy and Spice Homemade Marshmallows http://www.giftgenius.com/gifts/2037-whimsy-and-spice-homemade-marshmallows
There are a couple ways to jazz up an ol’ fashion mug of hot chocolate. One way is to add booze. The other way is to float a couple of Whimsy and Spice’s homemade marshmallows it in. They come in four flavors, from traditional (chocolate, caramel) to unique (maple, cardamom). So gift a couple of packets of these and a bottle of Kahlua to chocolate enthusiasts with a note that reads "Happy Winter!" Tue, 10 Nov 2009 04:02:38 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2037-whimsy-and-spice-homemade-marshmallows Momofuku by David Chang and Peter Meehan http://www.giftgenius.com/gifts/2036-momofuku-by-david-chang-and-peter-meehan
Can’t get to one of David Chang’s famed NYC restaurants? No worries, you can emulate the experience at home with the Momofuku cookbook. Asian food connoisseurs will love this homage to ramen and pork buns at their best. Chang also answers the age old question, “What the f--- would I do with brussel sprouts?” We won’t give away his answer, but, trust us, it’s delicious. Tue, 10 Nov 2009 03:58:08 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/2036-momofuku-by-david-chang-and-peter-meehan Campari Suspension Lamp http://www.giftgenius.com/gifts/1972-campari-suspension-lamp
So your guy wants to turn your garage into a bar. Instead of letting him hang fluorescent Coors Light signs everywhere, encourage him to take a classier route by gifting this lamp. It’s made out of real Campari soda bottles--much more European-style hangout than dive bar. Tue, 03 Nov 2009 04:16:13 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1972-campari-suspension-lamp Nina Wexler Fingerless Gloves http://www.giftgenius.com/gifts/1971-nina-wexler-fingerless-gloves
Riddle: What fights the cold and cancer at the same time? Answer: Nina Wexler’s Fingerless Gloves. This super-cute rugby stripe version is made of 100 percent cashmere, and all of the designer’s profits go directly to breast cancer research. Tue, 03 Nov 2009 04:13:03 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1971-nina-wexler-fingerless-gloves Mini Shatsu Onesie http://www.giftgenius.com/gifts/1970-mini-shatsu-onesie

Most parents want their kids to grow up and be doctors or lawyers--you know, good, solid professions that pay the bills. But we are sure there are parents out there whose dearest wish is that their kids grow up to be…well…cool.  And if you know any parents like that, gift them one of these onesies--among the choices are Electric Guitar and Fashionista, for mini rock stars and designers-to-be.

Tue, 03 Nov 2009 04:03:23 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1970-mini-shatsu-onesie Sports Rattles http://www.giftgenius.com/gifts/1969-sports-rattles

You wanna raise an MVP, you need to start 'em off early. With these sports rattles, new parents can familiarize future star athletes with the tools of the trade--a baseball, basketball, and football. Game on!

Tue, 03 Nov 2009 04:00:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1969-sports-rattles Claflin, Thayer & Co Tiled Bag http://www.giftgenius.com/gifts/1968-claflin-thayer-co-tiled-bag
Tough girls need tough going-out accessories--like this tiled bag from Clafin, Thayer & Co. It’s big enough to hold the essentials and can function as a wallet or clutch.  Plus, the rockin’ black and gold pyramid studs will protect the recipients’ possessions from the hazards of partying, and they create an awesome design--like the coolest game of Tetris you have ever seen. Tue, 03 Nov 2009 03:57:10 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1968-claflin-thayer-co-tiled-bag Superfeakonomics: Global Cooling, Patriotic Prostitutes, and Why Suicide Bombers Buy Life Insurance, by Stephen Levitt and Stephen Dubner http://www.giftgenius.com/gifts/1967-superfeakonomics-global-cooling-patriotic-prostitutes-and-why-suicide-bombers-buy-life-insurance-by-stephen-levitt-and-stephen-dubner
The authors of New York Times bestseller Freakonomics offer an even more outrageous (and amusing) sequel. Levitt and Dubner consider the tough questions that you never even thought to ask: what is actually more dangerous--driving drunk or walking drunk? Can a sex change boost your salary? Can eating kangaroo save the planet? Tue, 03 Nov 2009 03:52:47 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1967-superfeakonomics-global-cooling-patriotic-prostitutes-and-why-suicide-bombers-buy-life-insurance-by-stephen-levitt-and-stephen-dubner The Exorcist (The Version You've Never Seen) http://www.giftgenius.com/gifts/1965-the-exorcist-the-version-youve-never-seen
It seems like movie studios produce hundreds of horror flicks on a weekly basis, so how are you supposed to know which ones to buy scary-movie buffs? Take our advice, and gift them this classic.The original was already nightmare-inducing, but this version has new, totally freaky scenes added. We're not going to go into details, except to say The Exorcist: The Version You've Never Seen = Straight Up Terrifying. Wed, 28 Oct 2009 23:17:45 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1965-the-exorcist-the-version-youve-never-seen Crazy New Sh*t Rug by Dan Golden http://www.giftgenius.com/gifts/1964-crazy-new-sht-rug-by-dan-golden

Have a conservative friend that you are always encouraging to be more adventurous, try new things, etc.? Give them this rug to remind them that in life, there are two paths: the one that features the Same Old Shit, and the one that leads to Crazy New Shit. (And, P.S., Crazy New Shit is usually the fun one.) Gift with a note that says "So, which one's it gonna be?"

Wed, 28 Oct 2009 23:13:50 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1964-crazy-new-sht-rug-by-dan-golden Archie Grand Notebooks http://www.giftgenius.com/gifts/1963-archie-grand-notebooks

We are told that a good way to combat writer's block is to make lists. So give struggling writers these notebooks, which come with inspiration right there on the front. Titles range from "Architects I Have Met and Liked" to "Santa Clauses I Have Met and Liked" to "Husbands I Have Had and Liked." See? Something for everyone.

Wed, 28 Oct 2009 23:10:35 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1963-archie-grand-notebooks College Polos http://www.giftgenius.com/gifts/1962-college-polos

Polo shirt wearing shouldn't be reserved to preppy collar-poppers, and with that in mind, College Polos offer logos beyond your standard alligator or pony. The company has aspiring musicians and drinking game champs covered with "Rock Star" and "Beirut Hero." We can't wait to see what they think up next.

Wed, 28 Oct 2009 23:07:00 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1962-college-polos 2 Bandits Boot Jewelry http://www.giftgenius.com/gifts/1961-2-bandits-boot-jewelry
It would be nice if we could buy a new pair of boots every time we wanted to change up our look, but ol' budget won't allow it. Thanks to 2 Bandits, however, girls can change the look of their shoes--from rocker to tribal to feminine--in seconds, without doing serious damage to their bank accounts. All they have to do is strap a piece of 2 Bandits' jewelry onto their favorite pair of boots and voila! Just like new. Wed, 28 Oct 2009 23:04:19 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1961-2-bandits-boot-jewelry Puzzle Tray http://www.giftgenius.com/gifts/1959-puzzle-tray
Want to keep family dinners from becoming food fights? Give kids this puzzle-like tray, which will encourage them to think while they eat (and thus, take their minds off of dinner-flinging). It gives new meaning to the phrase "brain food." Sat, 17 Oct 2009 02:54:38 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1959-puzzle-tray Jellycat Wooly Mammoth http://www.giftgenius.com/gifts/1958-jellycat-wooly-mammoth

New parents are forced to multitask on a daily basis, so shouldn’t their kids' toys be able to as well? Well, Jellycat’s Wooly Mammoth can. When closed, he is a snuggly best friend for baby to play with. But parents can simply unfold him to make a comfortable rug/napping spot. Luckily, Wooly Mammoth is also machine-washable, in case baby decides to turn it into a giant burp cloth.

Sat, 17 Oct 2009 02:51:02 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1958-jellycat-wooly-mammoth The Wild Things by Dave Eggers http://www.giftgenius.com/gifts/1957-the-wild-things-by-dave-eggers
It's not often that a novel is inspired by a movie based on a kid’s book. Yet here we are: novelist extraordinaire Dave Eggers (who also collaborated on the screenplay for the movie Where The Wild Things Are) offers us a darkly funny grown-up version of Maurice Sendak’s classic story. Let the wild rumpus start! Sat, 17 Oct 2009 02:46:36 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1957-the-wild-things-by-dave-eggers Manhood for Amateurs: The Pleasures and Regrets of a Husband, Father, and Son by Michael Chabon http://www.giftgenius.com/gifts/1956-manhood-for-amateurs-the-pleasures-and-regrets-of-a-husband-father-and-son-by-michael-chabon

In his first work of non-fiction, Pulitzer prize-winning author Michael Chabon explores what it means to be a man in today’s society. This hilarious and moving book is sure to resonate with any husband, father, and/or son.

Sat, 17 Oct 2009 02:41:08 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1956-manhood-for-amateurs-the-pleasures-and-regrets-of-a-husband-father-and-son-by-michael-chabon Notepod 3-pack http://www.giftgenius.com/gifts/1955-notepod-3pack
iPhones are great, but some of us just don‘t want to shell out the money to get one. Luckily, you can give a cash-strapped (or technophobic) friend the next best thing--Notepods. They look just like an iPhone, but are glitch-free and won’t make recipients cry if they get lost or stolen. Sat, 17 Oct 2009 02:32:57 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1955-notepod-3pack teNeues Cool Hotels: Best of Europe http://www.giftgenius.com/gifts/1953-teneues-cool-hotels-best-of-europe
We know you are supposed to go to Europe for the culture and history--not for the room service and mini shampoos. But for those who demand the best out of their travel accomodations, gift this guide to the coolest and most luxurious spots in Europe. Recipients will be so grateful, they might even bring you back some fancy complimentary soap from their next vacation. Fri, 16 Oct 2009 04:51:53 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1953-teneues-cool-hotels-best-of-europe High School Flashback Collection http://www.giftgenius.com/gifts/1952-high-school-flashback-collection
Know anyone who is still mourning John Hughes' tragic passing? Gift this collection, which includes The Breakfast Club, Sixteen Candles, and Weird Science. Also good for Brat Pack fans, acid wash jeans wearers, and people who still look at their high school yearbooks every time they get drunk. Fri, 16 Oct 2009 04:44:43 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1952-high-school-flashback-collection Growing Ring http://www.giftgenius.com/gifts/1951-growing-ring

Eco-friendly friends will love this ring, which is about a "green" as you can get.  In place of traditional bling, the setting contains real grass. All recipients need to do is give it a spritz of water every so often to keep it looking beautiful.

Fri, 16 Oct 2009 04:36:18 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1951-growing-ring Jackass: The Lost Tapes http://www.giftgenius.com/gifts/1950-jackass-the-lost-tapes
Know someone who just cannot get enough of Johnny Knoxville and his band of deviants? Gift this DVD, which contains previously unaired golden moments and crazy stunts with names like Unicycle Poo Barf and Fast Food Football. Enough jackassery to satisfy even the most depraved soul. Fri, 16 Oct 2009 04:22:40 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1950-jackass-the-lost-tapes Pink TopHat Cufflinks http://www.giftgenius.com/gifts/1949-pink-tophat-cufflinks

Anyone who spent their childhood constructing entire cities out of LEGOs will appreciate these whimsical cufflinks, constructed out of a variety of LEGO pieces--from maps to pirates to Darth Vader.

Fri, 16 Oct 2009 04:17:08 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1949-pink-tophat-cufflinks Lulu's Chick Brownies http://www.giftgenius.com/gifts/1948-lulus-chick-brownies

We know real baby chicks are adorable and endearingly fluffy, but Lulu's chicks are so much better than the real kind. Why? Because recipients can spend hours admiring their cuteness, and when they get bored of that, they can eat them. Perfect.

Fri, 16 Oct 2009 04:04:35 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1948-lulus-chick-brownies Nightmare: Vampires :: America's #1 Haunted House http://www.giftgenius.com/gifts/1947-nightmare-vampires-americas-1-haunted-house
"Vampires" has been rated the scariest haunted experience in all the land. Watch as the murder mystery unfolds all around you through a series of horrific events. It takes place in New York City at the MoVa, the Museum of Vampyric Artifacts, the first in the world of its kind. Don't miss this year's version, "Nightmare 666." Fri, 16 Oct 2009 03:42:05 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1947-nightmare-vampires-americas-1-haunted-house Glow-in-the-Dark Ouija Board http://www.giftgenius.com/gifts/1946-glowinthedark-ouija-board
Your cell phones may get reception twenty thousands leagues under the sea, but how is at contacting the dead? Not so great, you say? Don't fret, the Ouija board has been getting reception since about 1100 BC. Fri, 16 Oct 2009 03:29:41 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1946-glowinthedark-ouija-board Raven Necklace/Pendant http://www.giftgenius.com/gifts/1945-raven-necklacependant
The raven is the harbinger of darkness and the unknown. This ominous pendant will let everyone know that you are more than meets the eye. Fri, 16 Oct 2009 03:22:38 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1945-raven-necklacependant Coffin Flask http://www.giftgenius.com/gifts/1944-coffin-flask
There tends to be a lot of brouhaha around this time of year. It would probably be best to keep the witch in her coffin. Fri, 16 Oct 2009 02:54:53 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1944-coffin-flask The Shining DVD http://www.giftgenius.com/gifts/1943-the-shining-dvd

If you had to choose just one, it would be hard to say what would be Stanley Kubrick's masterpiece, but this one might just be it. In our opinion, "The Shining" is the most perfectly executed horror film of all time.

Fri, 16 Oct 2009 02:49:42 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1943-the-shining-dvd Cannibal Holocaust - Limited 2 Disc Uncut Edition http://www.giftgenius.com/gifts/1942-cannibal-holocaust-limited-2-disc-uncut-edition
Italian horror movies are the best in the world and there are not too many like Cannibal Holocaust. Brought to you by director Ruggero Deodato, it'is a film that will undoubtedly stay with you for years. (A movie about filmmakers going to the jungle to make a documentary.) Lest we say too much, we will leave you with the fact that  things go terribly awry. Fri, 16 Oct 2009 01:01:53 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1942-cannibal-holocaust-limited-2-disc-uncut-edition Horror Classics DVD Collection http://www.giftgenius.com/gifts/1941-horror-classics-dvd-collection
A collection of fifty classic horror movies conveniently placed on twelve DVDs. This compendium contains such must-sees as "Little Shop of Horrors" and "Night of the Living Dead." You can trade this set to any film buff for all the candy on the block. Fri, 16 Oct 2009 00:54:25 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1941-horror-classics-dvd-collection Haunted House DVD http://www.giftgenius.com/gifts/1940-haunted-house-dvd
This video guide covers everything you need to know in order to create your very own haunted house. The tutorial touches on everything from using common household items to create bone-chilling effects to stellar party planning ideas. A must have for any DIY Halloween enthusiasts.    Fri, 16 Oct 2009 00:45:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1940-haunted-house-dvd The Best of H. P. Lovecraft: Bloodcurdling Tales of Horror and the Macabre http://www.giftgenius.com/gifts/1939-the-best-of-h-p-lovecraft-bloodcurdling-tales-of-horror-and-the-macabre-
Scary stories are timeless. This Halloween, introduce someone to the originator of the modern horror tale. One of the most influential artists of the twentieth century, you can see the reflection of his blood-curling tales everywhere in literature to music and, of course, film. Fri, 16 Oct 2009 00:40:08 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1939-the-best-of-h-p-lovecraft-bloodcurdling-tales-of-horror-and-the-macabre- Elvis Dog Costume http://www.giftgenius.com/gifts/1938-elvis-dog-costume
We know how your pup likes to act behind closed doors. It's time to let the rest of the world know who's actually the king. Fri, 16 Oct 2009 00:33:46 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1938-elvis-dog-costume Sexy Oktoberfest Costume http://www.giftgenius.com/gifts/1937-sexy-oktoberfest-costume
Help a girl scare her boyfriend to death by having her wear this out on the town this Halloween, and then tell her bring him a beer to let him know it's all good. Fri, 16 Oct 2009 00:30:30 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1937-sexy-oktoberfest-costume Black Gothic Candle http://www.giftgenius.com/gifts/1936-black-gothic-candle

There is nothing more eerily mesmerizing than a black candle.

Fri, 16 Oct 2009 00:25:33 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1936-black-gothic-candle Edgar Allan Poe Wreath Tote Bag http://www.giftgenius.com/gifts/1934-edgar-allan-poe-wreath-tote-bag

One of the few gifts you can give this Halloween that will actually be used more than once. Bauhaus patch not included.

Fri, 16 Oct 2009 00:17:58 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1934-edgar-allan-poe-wreath-tote-bag Personalized Glow-in-the-Dark Treat Bag http://www.giftgenius.com/gifts/1933-personalized-glowinthedark-treat-bag
Make sure your kids are ready for fright night with this glow-in-the-dark treat bag. Personalize it with their names so everyone knows whose candy is whose. Fri, 16 Oct 2009 00:12:19 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1933-personalized-glowinthedark-treat-bag Ferdinand Letterpress Cards http://www.giftgenius.com/gifts/1931-ferdinand-letterpress-cards

No matter what the occasion or sentiment, Ferdinand Letterpress has you covered with their collection of cute cards, which range from sweet (Luv You!) to congratulatory (so f------g proud of you!) to ah…blunt (you bastard).

Fri, 09 Oct 2009 00:47:36 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1931-ferdinand-letterpress-cards Coffee Stencils http://www.giftgenius.com/gifts/1930-coffee-stencils

Recipients can add some interest to their morning routines with Coffee Stencils--just sprinkle cocoa or cinnamon over the stencil to create a fun impression on the foam (for $5 extra, you can create your own personalized stencil). Stencils come in pictures, zodiac signs, messages, and even birth announcements. Hey, nothing will wake a guy up faster than if his morning coffee reads “I'm pregnant.”

Fri, 09 Oct 2009 00:39:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1930-coffee-stencils Brodmann Blades http://www.giftgenius.com/gifts/1864-brodmann-blades

Recipients can become the Nadal of the ping-pong tables with state-of-the-art paddle. It works like a glove and can be worn in either hand for improved comfort, greater ball control, and a faster and more intuitive game. Will improve beginners’ games, and make old pros practically unbeatable.

Tue, 29 Sep 2009 02:04:05 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1864-brodmann-blades This is Where I Leave You by Jonathan Topper http://www.giftgenius.com/gifts/1863-this-is-where-i-leave-you-by-jonathan-topper-
Poor Judd Foxman, hero of This is Where I Leave You. His wife left him for his boss, he lives alone in the rented basement of a crappy house, and he has to return home to sit shiva for his father and spend time with his dysfunctional family. Gift this hilarious, heartfelt story to anyone who has a family event looming in their future with a note reading “at least you are not this guy.” Tue, 29 Sep 2009 01:57:35 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1863-this-is-where-i-leave-you-by-jonathan-topper- Nate Duval Posters http://www.giftgenius.com/gifts/1862-nate-duval-posters
Band posters are great, and we love supporting our favorite musicians, but sometimes putting one on your wall just screams "dorm room." That’s why we love Nate Duval’s posters, which feature sophisticated designs and promote artists like the Decemberists, Hot Chip, Sonic Youth, and Santogold. Much more MoMA than frat house. Tue, 29 Sep 2009 01:51:29 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1862-nate-duval-posters Perky Jerky http://www.giftgenius.com/gifts/1861-perky-jerky

Caffeine. Meat. Both truly excellent in their own right, but what if their powers could be combined? Well, some fellas already thought of that, and the result is Perky Jerky. It’s beef jerky that contains the welcomed addition of guarana, a natural energy booster with twice the caffeine found in coffee beans.

Tue, 29 Sep 2009 01:45:23 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1861-perky-jerky The Indie Rock Coloring Book http://www.giftgenius.com/gifts/1860-the-indie-rock-coloring-book
Keep hyperactive hipsters busy for hours with the Indie Rock Coloring Book.  Produced by Montreal-based nonprofit Yellow Bird Project, it contains tons of mazes, connect-the-dot games, and coloring pages for artists like the Shins, Devendra Banhart, Rilo Kiley, the National, and more than 20 others. Plus, all the royalties from the book go to charity, so recipients will be doing good while they doodle. Tue, 29 Sep 2009 01:42:05 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1860-the-indie-rock-coloring-book Pride and Prejudice and Zombies by Jane Austen and Seth Grahame-Smith http://www.giftgenius.com/gifts/1859-pride-and-prejudice-and-zombies-by-jane-austen-and-seth-grahamesmith
Traditional British comedy of manners meets Shaun of the Dead in this imaginative re-telling Pride and Prejudice. In addition to trying to land a husband, heroine Elizabeth Bennet is also tasked with fighting bloodthirsty zombies after her village falls prey to a mysterious plague. Take that, all you people who think Jane Austen is boring. Tue, 29 Sep 2009 01:38:11 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1859-pride-and-prejudice-and-zombies-by-jane-austen-and-seth-grahamesmith Retro Duo NES/SNES Game System http://www.giftgenius.com/gifts/1857-retro-duo-nessnes-game-system

We bet you know at least one person who still has a collection of original Nintendo and SuperNintedo games that they pledged to donate to Goodwill or sell on Ebay, and just never did. As we speak, they have a cardboard box stashed under their bed or in the back of their closet full of obscure NES gems like Maniac Mansion and Wood & Water Rage, just waiting to be dusted off and played. And now, the day has finally come. This retro duo game system will play any NES or SNES game, and recipients can even use their old controllers. (Of course they still have them.)

Mon, 14 Sep 2009 23:44:50 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1857-retro-duo-nessnes-game-system Playsam Toys http://www.giftgenius.com/gifts/1854-playsam-toys
We know tots aren't really all that design-conscious, but if they are going to leave their toys lying around the house, parents might as well be able to appreciate them too, right? That's why Playsam is great--they offer a line of streamlined toys, including wooden cars, dollhouses, and rocking horses, that kids will love and won't detract from carefully decorated interiors. Mon, 14 Sep 2009 23:10:33 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1854-playsam-toys Writer's Block http://www.giftgenius.com/gifts/1853-writers-block
There are some afflictions that only time can heal--a broken heart, brain freeze, a really bad hangover. Luckily, we no longer have to add writer's block to this list, thanks to...writer's block. This pad is made up of 500 sheets of recycled paper in fun colors that just beg to be used for idea jotting and spur-of-the-moment brainstorming. But they'll work for grocery lists, too. Mon, 14 Sep 2009 23:06:36 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1853-writers-block Marc Tetro Prints http://www.giftgenius.com/gifts/1852-marc-tetro-prints
For those who love art and animals equally, Marc Tetro offers these bright, Lichtenstein-esque prints. His art depicts cats and dogs, both in portraits and engaging in all their favorite activities--from slurping toilet water to lying across the keyboard so you can' t type. Mon, 14 Sep 2009 22:47:25 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1852-marc-tetro-prints Hello Kitty Bandages http://www.giftgenius.com/gifts/1850-hello-kitty-bandages
We have seen all kinds of Hello Kitty memorabilia, from pencil cases to gumball machines to the jewelry (ahem...KimoraLeeSimmons).  But here, Japan’s most famous cat gets to play doctor. This adorable package contains three different styles of Hello Kitty-inspired bandages. Perfect for youngsters and nostalgic adults. Wed, 09 Sep 2009 00:42:42 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1850-hello-kitty-bandages New BluBlocker Sunglasses http://www.giftgenius.com/gifts/1849-new-blublocker-sunglasses
Anyone who is embracing the 80's fashion revival would be remiss not to own a pair of the new BluBlocker sunglasses. These fresh incarnations of the punk-era classic have the same vision-enhancing and UV-blocking lenses as their predecessors and, more importantly, come in equally funky aviator frames. The pink, blue and green frames are especially fun, while white is a little more summer-in-St.Tropez, while gold has a blingtastic effect. Tue, 01 Sep 2009 02:47:12 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1849-new-blublocker-sunglasses Nixon The Ceramic Watch http://www.giftgenius.com/gifts/1848-nixon-the-ceramic-watch
One up the usual leather band with Nixon's eye-caching ceramic women's watches.  The white design is unusually chic for a timepiece, and will not be lost on even the most discerning of friends. The venerable Nixon label means recipients can be assured of their new watch’s quality—and accounts for the hefty price tag.  This is truly a special-occasion present for ladies who like the finer things in life.      Tue, 01 Sep 2009 02:44:12 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1848-nixon-the-ceramic-watch Rao’s Simply the Best Food Basket http://www.giftgenius.com/gifts/1845-raos-simply-the-best-food-basket

Spoil foodies beyond belief with this treasure trove of Italian treats from one of New York’s most prestigious restaurants, Rao's. Their pasta sauces can't be beat, and this overflowing basket boasts six varieties, including Vodka, Italian Sausage and good old Marinara. Of course, an assortment of Rao’s pasta is also included. The Rao’s cookbook is a wonderful addition to anyone’s kitchen, and the 12-year old balsamic vinegar is a pantry staples for truly ambitious chefs. The mouthwatering Lemon Chicken Marinade, various antipasto (grilled artichokes and roasted peppers with portobello mushrooms, included), smattering of salad dressings (the Roasted Garlic Vinaigrette is addictive) and after-dinner coffee help round out the experience.  

Mon, 31 Aug 2009 23:56:20 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1845-raos-simply-the-best-food-basket Who What Wear: Celebrity and Runway Style for Real Life http://www.giftgenius.com/gifts/1844-who-what-wear-celebrity-and-runway-style-for-real-life
Who made Sienna Miller’s scoop dress, and how can I look more like Gwyneth?  The fashion-savvy minds behind WhoWhatWear.com have the answers, and they are putting their fashion advice into print at long last. Regular readers of the site and ladies who frequent fashion blogs will be especially grateful for the tome, as well anyone who is enthralled by celebrity style. Mon, 31 Aug 2009 23:40:29 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1844-who-what-wear-celebrity-and-runway-style-for-real-life School Life Trophy http://www.giftgenius.com/gifts/1842-school-life-trophy
For all your friends who never won any awards at school, gift School Life Trophies. They come with six interchangeable, magnetic plaques, like “Worst Attendance,” “Biggest Gossip,” and “#1 Wannabe,” so recipients can be recognized for all their true talents. Mon, 24 Aug 2009 23:05:01 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1842-school-life-trophy Art Production Fund Julian Schnabel Towel http://www.giftgenius.com/gifts/1841--art-production-fund-julian-schnabel-towel
Would you use a Degas ballerina as a bookend? Wear Christian Lacroix couture to the supermarket? Use Marcel Duchamp’s Fountain for a bathroom break? Well, now high art can serve a practical purpose.  Artist/Director/Designer Julian Schnabel put his own personal stamp on a map of Martinique, which is printed on this Art Production Fund towel. Sure, recipients could hang it on a wall, but they would find it more useful for drying off after a day at the beach. Mon, 24 Aug 2009 23:02:14 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1841--art-production-fund-julian-schnabel-towel Loves Me, Loves Me Not Necklace http://www.giftgenius.com/gifts/1840-loves-me-loves-me-not-necklace
Forget daisies—this necklace is a much more portable way to play the old “loves me, loves me not” game. Gift to someone you love, and pray that it lands on “yes” all the time. Mon, 24 Aug 2009 22:59:33 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1840-loves-me-loves-me-not-necklace Alessi Barbicu http://www.giftgenius.com/gifts/1839-alessi-barbicu

Sure, most guys we know are more concerned with how their meat is cooked than with how their grill looks. But for the design-conscious grillers out there, Alessi has created its ultra-sleek Barbicu, which can be customized with a trolley and cutting board, or windshield, tray, and griddle. With this grill, the meat will look good, and the cook will look good grilling it.

Mon, 24 Aug 2009 22:56:34 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1839-alessi-barbicu Bacon Soap http://www.giftgenius.com/gifts/1838-bacon-soap

Not just for butchers, this marbled bacon soap leaves you clean and smelling like a greasy-spoon diner. The soap, which captures the aroma of bacon frying in a pan, comes in a vintage-looking tin labeled "Bacon Soap." You know, in case the hungry dogs chasing you didn’t give it away.

Mon, 24 Aug 2009 22:50:46 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1838-bacon-soap We Met on Facebook Gum http://www.giftgenius.com/gifts/1837-we-met-on-facebook-gum

After incessant poking, writing on each other’s walls, and playing Scrabble all night long, you’re finally ready to take your Facebook friendship offline. Be nice by offering your social-networking buddy a stick of this We Met On Facebook gum. Because there is no quiz on Facebook telling you how bad your breath is.

Mon, 24 Aug 2009 22:47:26 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1837-we-met-on-facebook-gum Princely Ring http://www.giftgenius.com/gifts/1835-princely-ring
All the bling with none of the ca-ching, this gorgeous square-shape ring sparkles in green, red or black. Designer Rosena Sammi uses stones from Jaipur, India, and handcrafts them into modern pieces of jewelry reminiscent of the royal courts of India. Appropriate because the Princely Ring was most recently spotted on the queen of R&B, Rihanna. Mon, 24 Aug 2009 22:31:02 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1835-princely-ring Love is a Four-letter Word http://www.giftgenius.com/gifts/1832-love-is-a-fourletter-word
Love, or should we say, “L@#*” isn’t always about romance and lust—particularly when that love comes to a screeching halt. In Love is a Four-letter Word, a gaggle of authors literarily re-live their most memorable heartbreaks—from the lover who could only get it up if Wonder Woman was on the TV to the scorned boyfriend whose fury was released via urination in his ex’s kitty box. The voyeuristic tales will make any lovelorn reader happy to be single. Mon, 24 Aug 2009 22:20:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1832-love-is-a-fourletter-word Glass Tank http://www.giftgenius.com/gifts/1831-glass-tank

Refilling your glass at a party is a pain—you have to take a break from conversations, give up your spot on the sofa, and, worst of all, you won’t be able to continue drinking until you have fulfilled your mission. So gift your favorite lushes this glass tank, which automatically refills the attached wine glass but, due to the balance of air vs. water pressure, will never overflow.

Mon, 10 Aug 2009 02:05:25 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1831-glass-tank Swash Scarves http://www.giftgenius.com/gifts/1830-swash-scarves

Designer Sarah Swash offers her spin on printed silk scarves, with playful illustrations that combine luxury (Fabergé eggs) with current trends (pyramid studs). Perfect for stylish moms and young trend-setters alike.

Mon, 10 Aug 2009 01:58:28 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1830-swash-scarves Gilded 22.5K Gold eiCrate http://www.giftgenius.com/gifts/1829-gilded-225k-gold-eicrate
If the owner lives in the lap of luxury, why shouldn’t the pet? This is the Playboy Mansion of dog/cat crates, because it’s gilded in real gold. That’s right, 22.5K gold. Plus it has a cool, modern look that won’t ruin the ambiance of the palace it is sure to reside in. (For the more budget-conscious, they offer painted versions at a much more budget-friendly price of $150.) Mon, 10 Aug 2009 01:55:44 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1829-gilded-225k-gold-eicrate Good Morning Sir Alarm Clock http://www.giftgenius.com/gifts/1828-good-morning-sir-alarm-clock

Every morning we hear that annoying buzzing/beeping coming from our alarm clocks, we kinda want to throw it across the room. Instead, we hit “snooze” 5-7 times. But this alarm clock will not inspire those types of reactions in recipients, because it has the recorded voice of Stephen Fry, reprising his role as Jeeves the butler, offering one of several morning pleasantries in a soothing, über-British voice. Wake up messages include “It appears to be morning. Very inconvenient, I agree. I believe it is the rotation of the Earth that is to blame, Sir,” and, our personal favorite, “I am delighted that you have survived another night.”

Mon, 10 Aug 2009 01:48:03 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1828-good-morning-sir-alarm-clock Prismera Custom Portraits http://www.giftgenius.com/gifts/1827-prismera-custom-portraits

To us, the word “portrait” generally calls to mind stiff oil paintings of rich old people or military leaders. But these are nothing like that—simply send in the recipient’s photo, and in 4-6 weeks you will receive a super cute watercolor fashion illustration of the recipient, ready for gifting on 100% cotton rag paper.

Mon, 10 Aug 2009 01:44:16 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1827-prismera-custom-portraits Anlo Brooke Skinny Maternity Jeans http://www.giftgenius.com/gifts/1826-anlo-brooke-skinny-maternity-jeans

Just because she’s a Mom-to-be doesn’t mean she has to wear Mom jeans.  Pregnant fashionistas will go gaga over these skinny jeans from Anlo with zippers at the ankle and seam detail at the back pockets. But don’t worry—they have elastic insets, so getting into them won’t be a problem.

Mon, 10 Aug 2009 01:40:54 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1826-anlo-brooke-skinny-maternity-jeans 100 Miles and Running by Wale http://www.giftgenius.com/gifts/1815-100-miles-and-running-by-wale
Wale’s mixtape 100 Miles and Running has something for everyone—fun hip-hop, remixes of songs from Amy Winehouse and Lily Allen (overseen by Mark Ronson), and a couple of tracks that will make you want to get up and dance. So for people who answer the question “What type of music do you like?” with the irritatingly vague “Oh, everything. Except country,” this CD is for them. Tue, 04 Aug 2009 02:13:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1815-100-miles-and-running-by-wale Absinthe & Flamethrowers: Projects and Ruminations on the Art of Living Dangerously by William Gurstelle http://www.giftgenius.com/gifts/1814-absinthe-flamethrowers-projects-and-ruminations-on-the-art-of-living-dangerously-by-william-gurstelle

What do thrill-seekers do in their downtime? We can’t imagine that, in between bungee jumping off bridges, leaping out of planes, and repelling down the sides of huge mountains, they sit at home and watch "The Office."  Accordingly, gift this book to die-hard daredevils so that even their bedside reading will be full of danger. It contains all sorts of perilous project ideas (how to make home-made flamethrowers and rockets) and details hedonistic thrills (absinthe drinking). This way, recipients can put their lives at risk in the comfort of their own homes (don’t worry too much, this book does actually contain safety precautions).

Tue, 04 Aug 2009 02:08:13 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1814-absinthe-flamethrowers-projects-and-ruminations-on-the-art-of-living-dangerously-by-william-gurstelle Invisible Old Maid http://www.giftgenius.com/gifts/1813-invisible-old-maid

What’s old is new again—classic Old Maid cards are reinvented in clear plastic so that they are easier to travel with. Plus, cards now feature a kooky cast of characters, including Trespass Troll, El Gigantico, Archbishop Alien, and, of course, the Old Maid.

Tue, 04 Aug 2009 02:03:15 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1813-invisible-old-maid KidRobot Simpsons Mini Figures http://www.giftgenius.com/gifts/1812-kidrobot-simpsons-mini-figures

Simpsons’ fans can now keep the entire cast of characters by their side 24/7, thanks to KidRobot. Each box contains one of 24 mini-sized characters—but, they are blind packaged, so the identity of the character inside each box will be a surprise to the recipient…D’oh!

Tue, 04 Aug 2009 01:58:15 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1812-kidrobot-simpsons-mini-figures Teapups http://www.giftgenius.com/gifts/1809-teapups

We have all seen various “It” girls carrying around small dogs in bags—but what about kid divas? A bag full of puppy would be a bit hefty for them to carry around all day, no? So gift Teapups—instead of bags made for carrying small dogs, these are bags that look like they are made out of small dogs.  Cute (if, perhaps, a bit morbid) and perfect for little Paris Hiltons in training.

Fri, 24 Jul 2009 23:35:41 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1809-teapups Ticket Stub Diary http://www.giftgenius.com/gifts/1807-ticket-stub-diary
So he has a big shoebox full of ticket stubs under the bed—but what you see as trash he sees as tangible nostalgia. The only solution is to gift this Ticket Stub Diary so he can proudly display all of his stubs, whether they are from going to see Grizzly Bear live in Williamsburg, or that ’93 Pearl Jam concert. Fri, 24 Jul 2009 23:23:00 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1807-ticket-stub-diary Wicked Plants: The Weed that Killed Lincoln's Mother and Other Atrocities-- http://www.giftgenius.com/gifts/1805-wicked-plants-the-weed-that-killed-lincolns-mother-and-other-atrocities

Sure, plants seem all nice and pleasant, but sometimes their outward appearances hide the vicious killers within. Take Monkshood, for example—easily mistaken for an edible herb, but will paralyze your nerves, lower your blood pressure, and ultimately stop your heart. Lovely.  So gift this informative (and surprisingly funny) book to overzealous gardeners (to help them survive the wild outdoors), or to allergy-suffering friends (to confirm suspicions that the plants really are trying to kill them). Also good for bad witches and wicked stepmothers.

Fri, 24 Jul 2009 23:15:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1805-wicked-plants-the-weed-that-killed-lincolns-mother-and-other-atrocities Shubilove http://www.giftgenius.com/gifts/1804-shubilove
If you have a friend who has invested a lot of money in footwear over the years (what women hasn’t, really?), Shubilove bags are for her. They are as cute and stylish as the shoes they will carry, and will protect them from the wear and tear of travel. In a pinch, these bags make pretty nifty wine carriers, too. Fri, 24 Jul 2009 23:12:14 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1804-shubilove What I Know Now: Letters to My Younger Self http://www.giftgenius.com/gifts/1803-what-i-know-now-letters-to-my-younger-self

Powerful, successful women including Maya Angelou, Madeleine Albright and Cokie Roberts wrote letters teaching life lessons to their younger selves for this inspirational tome.  It’s a natural gift for a mother to give her daughter (and vice versa) or one close friend to give another. The book is especially great for kids who are going out on their own or for friends that might be down in the dumps.  Hey, if even Maya Angelou wishes she could have been a little wiser at times, then we all must be doing something right.

Thu, 23 Jul 2009 23:10:06 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1803-what-i-know-now-letters-to-my-younger-self Anoname Jeans http://www.giftgenius.com/gifts/1802-anoname-jeans

Some of the most famous gams in Hollywood favor these trendy jeans, and it's easy to see why. There's a wash for everyone (from fans of dark blue to more racy red) and the comfy cuts are unusually flattering. The Chrissy Straight jean is great for classic gals, the Paris Skinny is perfect for trendy young things, and the Joelle Boot Cut is an excellent option for ladies that like a little more give in their jeans.

Thu, 23 Jul 2009 23:04:24 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1802-anoname-jeans Bryna Nicole Bartol Bag http://www.giftgenius.com/gifts/1801-bryna-nicole-bartol-bag
Ladies that are suckers for old-school style will love this vintage-inspired bag, and anyone who carries her life in her purse will appreciate the roomy design.  The purse—which can be carried as an oversized handbag, and folds over to transform into a shoulder bag—is made from Italian embossed calfskin leather and comes in a range of colors (Paris Hilton has been spotted carrying the tan version) and textures. Needless to say, the snake, stingray and croco-inspired patterns will delight fans of exotic skins.   Thu, 23 Jul 2009 22:56:28 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1801-bryna-nicole-bartol-bag DwellStudio Baby Finger Puppets http://www.giftgenius.com/gifts/1798-dwellstudio-baby-finger-puppets

Help welcome baby with this set of five cotton finger puppets. The toys come in adorable and amusing animal shapes that are a notch above the usual finger puppet—after all, these are the work of design-savvy DwellStudio.  Sure, there’s the token bunny and bear, but the more unusual owl, moose and raccoon will really tickle parents (but still look cute enough to make their way into any fairytale). $21 for 5 puppets.

Thu, 23 Jul 2009 22:41:20 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1798-dwellstudio-baby-finger-puppets Fleabags http://www.giftgenius.com/gifts/1797-fleabags

When we go to the flea market, the grocery store, or any other place where we are likely to buy a ton of stuff, we have very specific requirements about the bag we bring along: it has to be big but not unwieldy, chic but functional, and possibly made out of earth-friendly materials. And look! We have found something that fits our myriad requirements— miracle of miracles! The Fleabag is made out of organic cotton/hemp canvas, with a vegetable-tanned leather bottom to keep it tough. These limited-edition bags, which are lined in cute striped material, have the edition numbers right on the front so recipients know they are getting something that is truly unique.

Tue, 21 Jul 2009 00:37:01 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1797-fleabags EOS Lip Spheres http://www.giftgenius.com/gifts/1796-eos-lip-spheres

We bet that if Judy Jetson existed in real life, she would be a beauty junkie,  and we bet this would be her go-to product. This organic lip balm comes in three flavors—Honeysuckle Honeydew, Sweet Mint, and Summer Fruit—and is packaged in futuristic-looking spheres. 

Tue, 21 Jul 2009 00:30:30 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1796-eos-lip-spheres A Happy Ending for Rescued Dogs http://www.giftgenius.com/gifts/1795-a-happy-ending-for-rescued-dogs
Life ain’t no Cinderella story—it’s hard to find a good, satisfying happy ending. But thanks to teNeue we now have documented proof that everything does end up OK in the end (sometimes)—at least, for our four-legged friends. This tells the story of animal rescuer Michael Aufhauser, and his efforts to save hundreds of dogs and give them a new lease on life. Give to your sappiest friends and watch them try and fail to make it through dry-eyed. Tue, 21 Jul 2009 00:22:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1795-a-happy-ending-for-rescued-dogs Don’t Piss Off the Fairies Step Stone http://www.giftgenius.com/gifts/1794-dont-piss-off-the-fairies-step-stone
We don’t know much about fairies, but a quick Google search reveals that they like to hang out in gardens—which is why you should gift green-thumbed individuals this explicit stepping stone. Who knows? Maybe those suckers bite. Tue, 21 Jul 2009 00:13:46 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1794-dont-piss-off-the-fairies-step-stone Mandles http://www.giftgenius.com/gifts/1793-mandles

Sure, everyone likes a candle, but do guys want the normal, vanilla/floral scented version lying around their apartments? No, they do not. That’s why we bring you Mandles—candles created specifically for men. Guy-appropriate scents include Auto Shop,  Kegger, and Swimsuit Model.

Tue, 21 Jul 2009 00:10:27 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1793-mandles Portland General Store Whiskey Skin Quench Aftershave Balm http://www.giftgenius.com/gifts/1792-portland-general-store-whiskey-skin-quench-aftershave-balm

Our faces put up with a lot—the heat, cold, UV rays, etc., and for that, they deserve a drink or two.  So gift guys Whiskey Skin Quench Aftershave, which is loaded with vitamins and anti-oxidants to help rejuvenate skin.  And this product is scented with Portland General Store’s Whiskey fragrance—they claim a young Marlon Brando would have worn this scent if it had existed back in his day.

Tue, 21 Jul 2009 00:02:58 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1792-portland-general-store-whiskey-skin-quench-aftershave-balm Benefit Crescent Row Fragrances http://www.giftgenius.com/gifts/1791-benefit-crescent-row-fragrances
We know Chanel No. 5 is a classic, sophisticated scent, but it’s not exactly…well, fun. So if you know someone looking for something a little bit more lighthearted from her perfume, gift one of Benefit’s Crescent Row fragrances. These three scents—woody floral Laugh with Me LeeLee, oriental floral Something about Sofia, or woody oriental My Place or Yours Gina—are inspired by a fashionable strip of flats in Bath, UK, and come in martini shaker-inspired bottles. Fri, 17 Jul 2009 00:39:57 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1791-benefit-crescent-row-fragrances Football Carpet http://www.giftgenius.com/gifts/1789-football-carpet

For ultimate football (that’s soccer to us uncultured Americans) fans, bring the pitch (that means field, guys) to them with this football carpet. And if the recipient happens to have a significant other, tell her to put all the fragile stuff in storage before you gift—this is sure to inspire impromptu indoor World Cup matches. 

Thu, 16 Jul 2009 05:34:32 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1789-football-carpet Little Fisherman Fishbowl http://www.giftgenius.com/gifts/1788-little-fisherman-fishbowl

Is it cruel to make fish stare death in the face every day? Probably, but it sure does make a funny fishbowl. This typical glass bowl is ornamented with a guy who looks like he is fishing for his dinner.

Thu, 16 Jul 2009 05:16:15 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1788-little-fisherman-fishbowl Lilly Pulitzer Monopoly http://www.giftgenius.com/gifts/1787-lilly-pulitzer-monopoly
There are two types of people: those who play Monopoly to win, and those who just wish that blingin’ ring on Luxury Tax was actually for sale. For the latter type, there is the Lilly Pulitzer version of the classic game, done over in pink and green, featuring different Palm Beach locales and classic Lilly products. Even the Get Out of Jail Free card reads “Swap jail stripes for Lilly Brights!” Thu, 16 Jul 2009 05:09:46 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1787-lilly-pulitzer-monopoly Shotgun Wedding Reception Anniversary Lights http://www.giftgenius.com/gifts/1772-shotgun-wedding-reception-anniversary-lights

“Lights!  Camera! Action! Bang! Oh… I hope that was just a tranq dart!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 03:16:04 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1772-shotgun-wedding-reception-anniversary-lights 3 Gun Vase http://www.giftgenius.com/gifts/1771-3-gun-vase

“Because sometimes the only way to get 'em to the altar is excessive force.”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 03:13:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1771-3-gun-vase Reynaud Cristobal Coral China http://www.giftgenius.com/gifts/1770-reynaud-cristobal-coral-china

“Only you, her college roommate, will know that her dinnerware will see more Stouffer’s than soufflés!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 03:10:56 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1770-reynaud-cristobal-coral-china Campble Brothers Surfboard http://www.giftgenius.com/gifts/1769-campble-brothers-surfboard

“I’ve seen plenty of crazy things at weddings, but this would take the wave.”

- Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 03:07:11 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1769-campble-brothers-surfboard Calypso Marine http://www.giftgenius.com/gifts/1768-calypso-marine

 “She can smell like the ocean all year long… wait, that didn’t come out right!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 03:05:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1768-calypso-marine Mystique Mother of Pearl Sandals http://www.giftgenius.com/gifts/1766-mystique-mother-of-pearl-sandals

“Every bride needs a chic sandal to run from her new Mother-in-law.”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:54:04 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1766-mystique-mother-of-pearl-sandals Domaine des Aubuisieres Vouvray Brut NV http://www.giftgenius.com/gifts/1765-domaine-des-aubuisieres-vouvray-brut-nv

“The perfect white for toasting the future. And you don’t need a chemical engineering degree to read the label, just a few years of French! I say , 'Oui!' "

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:47:35 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1765-domaine-des-aubuisieres-vouvray-brut-nv Oxfam America Unwrapped Plant a Forest http://www.giftgenius.com/gifts/1764-oxfam-america-unwrapped-plant-a-forest

“Go ahead, give a tree! It could outlive the bride and the marriage -- combined!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:45:07 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1764-oxfam-america-unwrapped-plant-a-forest Dawes Designs Sustainable Jewelry http://www.giftgenius.com/gifts/1763-dawes-designs-sustainable-jewelry

“The only conflict she'll have with these beautiful pieces is which one to wear next!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:42:29 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1763-dawes-designs-sustainable-jewelry Set Editions Natural Wonders Cards http://www.giftgenius.com/gifts/1762-set-editions-natural-wonders-cards

“A beautiful image and personal note are always in style, no matter the occasion!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:40:26 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1762-set-editions-natural-wonders-cards Micargi Island Tandem Bike http://www.giftgenius.com/gifts/1761-micargi-island-tandem-bike

“Oh, just think of the things that newlyweds could do… on a bicycle built for two!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:36:22 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1761-micargi-island-tandem-bike Vera Wang Stationary http://www.giftgenius.com/gifts/1760-vera-wang-stationary

“Picture her lounging in her Vera gown, on her new Vera mattress…at least she’ll be writing you notes on this fabulous stationary you bought for her.”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:33:44 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1760-vera-wang-stationary Dolce and Gabbana Gardenia Lingerie http://www.giftgenius.com/gifts/1759-dolce-and-gabbana-gardenia-lingerie

“I love Sassy, and you can’t top Dolce and Gabbana in this category. I may have to order one for myself too!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:28:00 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1759-dolce-and-gabbana-gardenia-lingerie Creed Love in Black http://www.giftgenius.com/gifts/1758-creed-love-in-black

“You know you want to get invited to the Martha’s Vineyard house next summer.  Get on the list today with this fab scent!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:23:20 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1758-creed-love-in-black Colin Cowie’s Extraordinary Weddings http://www.giftgenius.com/gifts/1757-colin-cowies-extraordinary-weddings

“Colin is one of my best friends in the industry. His ideas are always fresh and beautiful!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 02:19:43 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1757-colin-cowies-extraordinary-weddings The Name Change Kit http://www.giftgenius.com/gifts/1755-the-name-change-kit

“Buy the Change Your Name Back Kit too and save 50%!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 01:51:50 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1755-the-name-change-kit Etta James Love Songs http://www.giftgenius.com/gifts/1754-etta-james-love-songs

“The perfect soundtrack for the perfect couple starting their perfect life together. Hey, I never said I didn’t believe in love!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 01:47:24 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1754-etta-james-love-songs Herend Love Birds http://www.giftgenius.com/gifts/1753-herend-love-birds

“Help her start her ‘Things to throw at him during the first Sunday football fight’ pile."

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 01:38:11 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1753-herend-love-birds Father of the Bride DVD http://www.giftgenius.com/gifts/1752-father-of-the-bride-dvd

"For Daddy’s Little Girl… thank goodness he never met her alter ego on Spring Break!"

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 01:34:51 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1752-father-of-the-bride-dvd Tiffany & Co Pearl Stud Earrings http://www.giftgenius.com/gifts/1751-tiffany-co-pearl-stud-earrings

“Classic always trumps trendy. End of story. No ifs, ands or buts!”

-Steve Kemble

Wed, 08 Jul 2009 01:29:43 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1751-tiffany-co-pearl-stud-earrings Yves Saint Laurent Arty Dots Ring http://www.giftgenius.com/gifts/1750-yves-saint-laurent-arty-dots-ring

Fans of notice-me accessories and of the house of Yves Saint Laurent are ideal candidates for this gold-toned ring that is adorned with white gems. The chic design is a definite conversation piece that spruces up anyone’s style, but is probably best for gals that aren't afraid of fashion.

Tue, 07 Jul 2009 23:16:30 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1750-yves-saint-laurent-arty-dots-ring Stella McCartney Lauren Whistling Bra and Thong http://www.giftgenius.com/gifts/1749-stella-mccartney-lauren-whistling-bra-and-thong
Designer Stella McCartney's boudoir-appropriate black lace design also adorns briefs, but we recommend skipping the nod to full coverage in favor of the bra and thong set. The pair screams seduction, and your lady is sure to appreciate the designer label. Tue, 07 Jul 2009 23:13:42 GMT http://www.giftgenius.com/gifts/1749-stella-mccartney-lauren-whistling-bra-and-thong